wtorek 25/10/2022

Postęp prac za okres od 17.10.2022 r. do 23.10.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów – szacunkowa ilość 10 363,06 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000 – przygotowanie terenu pod roboty rozbiórkowe oraz kruszenie, rozpoznanie saperskie – kontynuacja

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac – wykonano 5%

2. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8 000 m³.

3. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 2+000 – 3+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8 000 m³.

4. Wymiana gruntu

 • km 9+870 – 10+000

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

5. Odhumusowanie

 • km 10+000 – 10+250 str. P

Szacunkowa ilość 2 500 m².

6. Wzmocnienie podłoża

 • DZ1 km 0+620 – 0+840 RIC
 • km 0+780 – 0+920 RIC

Szacunkowa ilość 7 402 m².

7. Roboty ziemne – tymczasowy chodnik

 • ul. Ludzi Morza bypass

Szacunkowa ilość 500 m³.

8. Roboty ziemne – rondo cz. Zachodnia

 • ul. Ludzi Morza bypass

Szacunkowa ilość 800 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Szalowanie korpusu podpory P1 prawa – obiekt W-8 – 1 kpl.

2. Beton korpusu podpory P1 prawa – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 90 m³.

3. Beton ścian podpory P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 170 m³.

4. Zbrojenie ścian podpory P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 30 T.

5. Wykonanie kolumn DSM P2 – obiekt W-9 – 0,50 kpl.

6. Chudy beton pod fundament podpory P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 60 m³.

7. Chudy beton pod fundament podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 20 m³.

8. Beton fundamentów podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 190 m³.

9. Zbrojenie fundamentów podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 40 T.

10. Chudy beton pod fundament podpory P3 i L3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 15 m³.

11. Zbrojenie fundamentu L3 i P3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 2,50 T.

12. Zbrojenie korpusu przyczółka P1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 25 T.

13. Izolacja ław – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 150 m².

14. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – 0,20 kpl.

15. Beton podkładowy fundamentu podpory P5 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 18 m³.

16. Pogrążanie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop P6 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 170 m².

17. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 10 T.

18. Beton fundamentu podpory P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 38 m³.

19. Izolacja cienka fundamentu podpory P1, P2, P3 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 90 m².

20. Pogrążanie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop P1 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 50 m².

21. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 T.

22. Zbrojenie oczepu muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 2 T.

23. Beton oczepu muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 12 m³.

24. Montaż części przelotowej przepustu PZ-7 – szacunkowa ilość 15 mb.

25. Fundament z kruszywa PZ-9 – szacunkowa ilość 20 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja sanitarna

 • Kst2 – włączenie w istniejącą sieć – wykonano

2. Wodociągi

 • Wodociąg W3; wz3.10 – wz3.11 – wz3.12, L = 24,0 + 60,80mb – szacunkowa ilość 60,80 mb.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Orange 6 – ułożenie rur, zasypanie, zagęszczenie

2. Przebudowa kolizji Polkomtel 7 – ułożenie rur, zasypanie, zagęszczenie

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 1G – czyszczenie gazociągu i próba ciśnienia

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Demontaż odłączonego gazociągu DN300mm i porządki po pracach

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Demontaż i montaż słupów nr 10, 11, 12 Kolizja A
 • SN15 – ułożenie rur, zasypanie, zagęszczenie
 • SN16 – rozpoczęcie wykopów, wykonano przewierty
 • SN3 – trasowanie linii istniejącej w celu zmufowania z proj. siecią

Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Tom 1.1 i 1.2 rew. 03 – przekazano projekt do akceptacji IK
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Wprowadzanie uwag IK do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Uzyskanie akceptacji IK dla Tomu 3.1
 • Aktualizacja rozwiązań odwodnienia dla DZ10
 • Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie zmian w PW tom 4.3 w ramach zasilania urządzeń SZR w km 15+408
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag IK do przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK znak IK/S3/AI/TPF-0287/2022/09/WK-680 z dn. 27.09.2022 r.

10. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR