wtorek 26/07/2022

Postęp prac za okres od 18.07.2022 r. do 24.07.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 8+100 – 9+200

Szacunkowa ilość 3,20 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 15+000 – 16+000 str. P

Szacunkowa ilość 6 000  m².

3. Nasypy

 • węzeł Świnoujście

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

4. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

5. Nasypy

 • km 5+400 – 5+700

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

6. Wykop/Nasypy

 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

7. Rozbiórki

 • km 12+000 – 14+650 rozbiórki umocnień rowów

Szacunkowa ilość 200 m.

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton podpory P1 – WD-04

Szacunkowa ilość 92 m³.

2. Beton ścianki zaplecznej podpory P3 – WD-04

Szacunkowa ilość 10 m³.

3. Beton podpory P2 – WD-04

Szacunkowa ilość 13 m³.

4. Zbrojenie korpusu podpory P3 – WŁ-05

Szacunkowa ilość 3 t.

5. Beton podkładkowy JP; podpora P1, P2 – PPR-7

Szacunkowa ilość 20 m³.

6. Zagęszczenie podłoża metodą RIC – W-8

Szacunkowa ilość 1 000 m².

7. Wykop pod podporę P3 – W-9

Szacunkowa ilość 550 m³.

8. Zabezpieczenie wykopu P4 grodzicami stalowymi – E-15P – 1 kpl

9. Beton podkładkowy podpory P1 – W-17L

Szacunkowa ilość 25 m³.

10. Wykop pod fundament podpory P1 – WE-19

Szacunkowa ilość 800 m³.

11. Spawanie bloków kotwiących – S-8 – 53 szt.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja tłoczna

 • Kst2 – dokończenie montażu i próba ciśnienia – prace w toku

2. Wodociągi

 • Wodociąg W2- przygotowania do próby ciśnienia – prace w toku
 • Przepust dla ZWiK Wkp3 – dokończenie metodą przewiertu – wykonano
 • Przepust dla ZWiK Wkp1a i Wkp1b – montaż metodą przewiertu – wykonano Wkp1b, nie wykonano Wkp1a

3. Rozbiórka istniejących kanalizacji

 • Rozbiórka istniejących kanalizacji przeznaczonych do rozbiórki: przy rondzie „Międzyzdroje” km: 11+900 – 12+300

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange 1 – wykop + ułożenie rur

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć – prace geodezyjne w toku

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G – kontynuacja prac spawalniczych + przygotowanie do odwodnienia wykopów [zapłukiwanie igłofiltrów] – prace w toku
 • Kolizja 2G – przeprowadzenie badań nieniszczących [VT – wizualne i RT – prześwietlane] – wykonane + wykonane uzupełnienie izolacji na miejscach spoin

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa) – montaż muf kablowych i pola mufowego przy ul. Wrzosowej 1
 • Przebudowa kolizji energetycznych SN1 – przełożenie kolizji do nowej trasy, zakopanie, zagęszczenie

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 rew. 01 – ponownie przekazano do akceptacji Wykonawcy
 • Przekazano aktualizację tomu 1.4 z uwagi na polecenie IK dot. konstrukcji CPR
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowanie projektu zamiennego posadowienia obiektu WŁ14
 • Wprowadzanie uwag IK i Zamawiającego do projektów PW w tym m.in. ekrany akustyczne
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do konstrukcji oporowych cz. 3 z 3
 • Wprowadzanie korekt do PW cz. 2 i 3 obiektu W-9
 • Wprowadzanie korekt do PW wiaduktów W13
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Edycja (wydruk na papier) ST mostowych

3. Ochrona Środowiska

 • Przygotowywanie odpowiedzi na wniosek ZWIK ws. DŚU dla DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez UM Międzyzdroje

4. Branża sanitarna

 • Przygotowanie PW Tom 3.1-3.5
 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących
 • Narady koordynacyjne

5. Branża elektroenergetyczna

 • Przekazanie Wykonawcy propozycji iluminacji obiektu WŁ-05
 • Przygotowanie zmian ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN
 • Wysłanie PW tom 9.2 do wstępnych uzgodnień w TORPOL
 • Analiza operatów geodezyjnych dla przebudowy kolizji ee. przekazywanych przez Wykonawcę

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK
 • Analiza uwag IK zgłoszonych do PW tom 5.1 rew. 01
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży teletechnicznej przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

7. Melioracje

 • Przygotowywano i przekazano do Wykonawcy stanowisko Projektanta (odpowiedź na pismo IK) w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych

8. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Aktualizacja tomu 1.5 wynikająca z koordynacji z branżą drogową tj. po zmianach wynikających z uwag IK do branży drogowej i uwag Wykonawcy

9. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR w celu potwierdzenia koordynacji przyjętych rozwiązań

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.