wtorek 27/04/2021

Postęp prac za okres od 19.04.2021 r. do 23.04.2021 r.

1.Branża budowlana

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Przygotowywanie materiałów do audytu BRD
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Kontynuowanie opracowania PAB
 • Wysłanie projektu PAB WD-20 do uzgodnień do ZDP
 • Udział w Radzie technicznej
 • Analiza uwag WPN do obiektów
 • Analiza projektów pod kątem kolizji z infrastrukturą projektowaną w ramach inwestycji realizowanej przez Torpol na podstawie dotychczas otrzymanych materiałów

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Opracowanie szkiców wyznaczenia projektu podziału nieruchomości wraz z obliczeniami powierzchni i współrzędnych punktów granicznych
 • Przygotowanie protokołów przyjęcia granic i szkiców stanowiących załączniki do operatu
 • Opracowanie pomiarów, uzupełnianie baz danych w poszerzeniach zakresu
 • Sporządzenie mapy roboczej dla całości pow. kamieńskiego
 • Zgłoszenie poszerzonej pracy w MODGiK Świnoujście

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Analiza funkcjonalności przejść dla zwierząt
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Prace nad raportem ponownej oceny oddziaływania na środowisko
 • Analiza uwag otrzymanych z Wolińskiego Parku Narodowego

5. Branża sanitarna

 • Przygotowano wystąpienie do ZMPSiS w zakresie uzgodnienia przejścia siecią wodociągową pod bocznicą kolejową w rejonie ul. Ludzi Morza,
 • Przekazano projekt przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia do Wykonawcy,
 • Korekty sytuacyjne i wysokościowe rozwiązań KD w związku ze zmianą lokalizacji wpustów drogowych na TG od km 0+000 do 12+500 do granicy opracowania,
 • Dobór średnic kanałów na odcinkach odprowadzających wody do zbiorników retencyjnych,
 • Obliczenia KD

6. Branża elektroenergetyczna

 • Dopasowanie sieci ee. do zmian drogowych i zbiorników
 • Opisywanie kolizji ENEA

7. Branża telekomunikacyjna

 • Koordynacja wielobranżowa przebudów TEL i KT do uzgodnień z operatorami
 • W dn. 2021.04.22 odbyło się spotkanie dot. punktu styku z projektem tunelowym
 • W dn. 2021.04.23 otrzymaliśmy korespondencję z RZI Szczecin i WSZW

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Weryfikacja przekazanych aktualnych lokalizacji odwiertów pod kątem realizacji w terenie oraz możliwościami wykonania odwiertów i sondowań w ramach opracowanego PRG (cd)
 • Rozpoczęcie prac w terenie

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Praca nad operatem wodnoprawnym

10. Geotechnika

 • Wydanie zrewidowanego zakresu wzmocnień podłoża oraz opisu Projektu Geotechnicznego

11. System zarządzania ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Przygotowanie Materiałów do Audytu BRD