piątek 30/07/2021

Postęp prac za okres od 19.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych i wysyłka do opinii
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Analiza i wprowadzanie uwag do Planu Działań Utrzymaniowych
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID
 • Przygotowanie częściowej odpowiedzi na wezwanie Urzędu Wojewódzkiego z dn. 08.07.2021r. znak AP-4.7820.236-1.2-21.MM

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Nanoszenie wyników badań geologicznych na rysunki projektów
 • Analiza warunków gruntowych ustalanie zakresu wzmocnień podłoża dla obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień
 • Analiza możliwości przesunięcia obiektu PPR-7

3. Branża geodezyjna

 • Oczekiwanie na uprawomocnienie decyzji ZRID dla inwestycji tzw. Obwodnicy Bazy Las

4. Ochrona środowiska

 • Otrzymanie uwag GDDKIA (Oddział i Centrala) do raportu ponownej oceny oddziaływania
 • Spotkanie (telekonferencja) z Wolińskim Parkiem Narodowym w sprawie wniosków derogacyjnych oraz uwarunkowań środowiskowych
 • Przekazanie inwentaryzacji przyrodniczej do Wolińskiego Parku Narodowego

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano uzgodnienie PKP TELKOL dotyczące przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod obiektem WD-06,
 • Otrzymano pismo GAZSYSTEM w sprawie odstępstwa dotyczącego odległości,
 • Otrzymano pismo GAZSYSTEM
  w sprawie zmiany warunków technicznych
 • Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego
  o odstępstwo w zakresie klas lokalizacji,
 • Otrzymano uwagi IK w sprawie wniosku o odstępstwo na odległości gazociągu wysokiego ciśnienia i S3,
 • Wystąpiono do UM Świnoujście
  w sprawie uzgodnienia kanalizacji deszczowej ronda ul. Ludzi Morza,
 • Wystąpiono do UM Świnoujście
  w sprawie uzgodnienia kanalizacji deszczowej w DZ2,
 • Przygotowano wystąpienie do GAZYSTEM o uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z
 • Kontakt telefoniczny i mailowy
  z GAZSYSTEM, w celu przyspieszenia odpowiedzi
  na zaległe pisma,
 • Udział w radzie technicznej w GAZSYSTEM dotyczącej uzgodnienia projektu budowlanego v3 oraz odstępstw
 • Przygotowanie wystąpienia do ZWIK i UM Świnoujście dotyczącego uzgodnienia kanalizacji deszczowej dla DZ7
 • Pozyskiwanie danych do projektu technicznego
 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym
 • Korekta przebiegu KD w związku z korektami lokalizacji wpustów deszczowych,
 • Narada koordynacyjna, Rada techniczna.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie opisów długości odcinków kablowych na planie sytuacyjnym
 • Wykonywanie planów schematycznych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy

8. Geologia

 • Opracowywanie wyników z badań terenowych (wierceń i sondowań, badań lab.)
 • Badania laboratoryjne cd.
 • Opracowywanie DGI (z zakresem WPN)
 • Opracowywanie DBPG

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Koordynacja zakresu wzmocnień podłoża z branżą mostową
 • Wydanie uwag do uzupełniającej DGI

11. System Zarządzania Ruchem

 • Koordynacja tras objazdów pomiędzy Planem Działań Ratowniczych i KSZR
 • Analiza materiałów z sąsiednich odcinków
 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • Wprowadzenie uwag IK do KSZR

12. Organizacja ruchu

 • Ostatnie poprawki w PDR na podstawie uwag zamawiającego i wysyłka do opinii do KWP oraz KWSP w Szczecinie