czwartek 02/03/2023

Postęp prac za okres od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 5+500 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 28 338,88 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 12 930 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 15 230 m³.

3. Nasypy, geomaterac

 • km 11+130 – 11+567

Szacunkowa ilość 1000 m³.

4. Wymiana gruntu

 • km 0+000 – 0+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 2 350 m³.

5. Odhumusowanie

 • km 1+400 – 2+000

Szacunkowa ilość 1 150 m².

6. Przepust PDs9 – Trasa główna km 1+889 – wykonano 0,4 kpl.

7. Przepust PDs6 – Łącznica 2b km 0+107 – wykonano 0,30 kpl.

8. Przepust PD33/PD34 – Węzeł Świnoujście L1 km 0+076 – wykonano 0,20 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W-3 – szacunkowa ilość 4 T.

2. Betonowanie zamków ustroju nośnego – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 4 m³.

3. Zasypanie ław fundamentowych – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 40 m³.

4. Zasypanie ław fundamentowych – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 40 m³.

5. Betonowanie słupów podpora P2 segment 13 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 50 m³.

6. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 5 T.

7. Wykonanie zasypki ław fundamentowych podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 200 m³.

8. Betonowanie ściany bocznej P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 90 m³.

9. Prefabrykacja elementów ustroju nośnego – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 0,20 kpl.

10. Przygotowanie podbudów pod ustrój nośny JP – obiekt W10 – szacunkowa ilość 300 m³.

11. Zasypka technologiczna pod ustroje nośne – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 550 m³.

12. Zbrojenie pod fundament podpory L-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 15 T.

13. Zbrojenie korpusu podpory N-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 6 T.

14. Stalowe oczepy tymczasowego zabezpieczenia z ścian szczelnych – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 4 kpl.

15. Deskowanie UN – ETAP I – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 0,20 kpl.

16. Zbrojenie skrzydła podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 3 T.

17. Deskowanie ścian podpór w osi P1, P2 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

18. Beton ściany podpory P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 6 m³.

19. Beton skrzydła podpory nr 1 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 30 m³.

20. Izolacja cieńka podpory P1 i P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 89 m².

21. Zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-2 ETAP I – obiekt PZ-10 – szacunkowa ilość 0,50 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+028
  • kd11.1 – kd11.2 – kd11.3; DN315mm, L = 29,0mb,
  • kd23.1 – kd23.2 – kd23.3 – kd23.4 – kd23.5 – kd23.6 – kd23.7 – kd23.8; DN315mm, L = 166mb
  • kd23.7 – kd23.8; DN315mm, L = 166mb
  • Studnia KD13.1 [Studnia wpadowa bez osadnika poziomego]

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – budowa przepustów pod drogami

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg wysokiego ciśnienia – Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia. Dla kolizji „Z4” – wykonano 7,0mb zabezpieczeń z prefabrykatów betonowych pionowych po obu stronach gazociągu DN800mm, z częściową obsypką


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Otrzymano uwagi IK do wniosku o PnB dla DZ10
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10 – monit telefoniczny
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Otrzymano uzgodnienie projektu odwodnienia wykopów na czas budowy S3 w strefach ochronnych ujęć ze ZWIK Świnoujście
 • Otrzymano uwagi IK do wniosku o PnB dla DZ10
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Analiza uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • W dn. 20.02.2023 otrzymano zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wydłużeniu terminu wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • W dn. 24.02.2023 otrzymano uwagi IK do PSOR – wprowadzanie uwag