czwartek 30/09/2021

Postęp prac za okres od 20.09.2021 r. do 24.09.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu wykonawczego
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Oczekiwanie na akceptację przez IK i Zamawiającego Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego i projektu wykonawczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Analiza uwag IK i Zamawiającego do Planu Działań Utrzymaniowych
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP i ZUDPy powiatowe
 • Pozyskanie danych z MODGiK pod poszerzenie DZ-9
 • Wywiad terenowy
 • Opracowanie danych podziałowych
 • Przygotowywanie odpowiedzi ws. uwag IK do dokumentacji przekazanej zgodnie z SP.30.10.00 i Sp.30.20.00
 • Złożenie oklauzulowanych map podziałowych dla powiatu Świnoujście – odpowiedź na wezwanie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

4. Ochrona środowiska

 • Prace nad aktualizacją KIP dla drogi DZ9 w związku z wezwaniem UM Świnoujście i aktualizacją granic siedlisk przez RDOŚ
 • Przekazanie aktualizacji KIP dla drogi DZ9 w związku z wezwaniem UM Świnoujście i aktualizacją granic siedlisk przez RDOŚ do Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu
 • Wystąpienie do odcinka 3 S3 z prośbą o udostępnienie raportu ponownej oceny wraz ze składanymi uzupełnieniami – w celu uwzględnienia w analizach związanych z tymczasowymi celami ochrony

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie wiaduktu WD-06 od PKP PLK.
 • Przekazano mailowo poprawioną opinię hydrogeologiczną do ZWIK Świnoujście.
 • Uszczegółowienie rozwiązań kanalizacji deszczowej w odniesieniu do zmian branży drogowej.
 • Prace nad projektem wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie technicznej.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • wykonywanie obliczeń fundamentów słupów WN
 • wykonywanie prac związanych z opracowywaniem projektu wykonawczego
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.4
 • Wykonywanie profili skrzyżowań linii kablowych SN i nn z proj. Drogami
 • Opracowywanie profili skrzyżowań linii WN

7. Branża telekomunikacyjna

 • Opracowanie projektu wykonawczego przebudów sieci i kanału technologicznego

8. Geologia

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK i Zamawiającego do DBPG

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Wprowadzenie uwag do Projektu Geotechnicznego (Tom 10.3 Projektu Technicznego)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

11. System zarządzania ruchem

 • Wystąpienie do projektanta odcinka tunelowego o materiały celem zapewnienia koordynacji na styku opracowań
 • Analiza uwag IK do Koncepcji KSZR

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii