wtorek 28/12/2021

Postęp prac za okres od 20.12.2021 r. do 24.12.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – przekazanie dokumentacji do uzgodnienia z Wykonawcą, kolejna aktualizacja po uwagach IK do PT
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Projektu Technicznego – przekazania rewizji 02 do zatwierdzania przez IK i Zamawiającego
 • Oczekiwanie na uzgodnienie rozwiązań przez ZDP – monit telefoniczny
 • Pozyskano uzgodnienie rozwiązań w zakresie CPR z UM Świnoujście
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Projektant ponownie przekaże materiał do zatwierdzenia, po otrzymaniu kompletnych uwag Zamawiającego do KSZR
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Analiza uwag IK do Projektu Technicznego tom III/2.31
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża geodezyjna

 • Monitorowanie procedury KZUDP – oczekiwanie na protokół uzgadniający
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID
 • Kompletowanie wersji papierowej związanej z czasowymi zajęciem nieruchomości w związku z realizacją inwestycji

4. Ochrona środowiska

 • Wycofanie wniosku z RDOŚ ws. DZ9
 • Cd. sprawy bieżące

5. Branża sanitarna

 • Przekazano projekty wykonawcze do PSG oraz GEN GAZ Energia w zakresie gazu średniego ciśnienia celem ich uzgodnienia
 • Przekazano projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej tłocznej do ZWIK Świnoujście celem jego uzgodnienia
 • Przygotowano materiały dotyczące odwodnienia w strefie ujęcia „Odra” w zakresie branży sanitarnej
 • Przekazano materiały dot. STWIORB do akceptacji Wykonawcy
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej, wewnętrznej naradzie koordynacyjnej

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym – przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK do tomów 4.2 i 4.3 celem ponownego przekazania do zatwierdzenia, przekazanie tomu 9.1 i 9.2 do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Wprowadzanie uwag Enea Operator do tomu 4.1 i ponowne przekazanie do uzgodnienia
 • Oczekiwanie na uzgodnienia przez UM Świnoujście tomu 4.4 dot. Oświetlenia
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK PW tom 4.4 Budowa oświetlenia drogowego
 • Otrzymano brakujące uzgodnienie z PKP PLK dla PAB tom 9.2 i 9.3 (pocztą tradycyjną)
 • Analiza kolejnych uwag IK do Projektu Technicznego tom III/9.3
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji ORANGE, POLKOMTEL, TELKOL, niezidentyfikowane sieci i ponowne przekazanie do akceptacji Wykonawcy
 • Przygotowywanie materiałów do wystąpień do gestorów sieci o uzgodnienia PW
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi IK do Raportu z badań uzupełniających dla W-09

9. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Technicznego
 • Analiza uwag IK do Projektu Wykonawczego – przygotowywanie kolejnej rewizji dokumentacji tj. rew. 01 oraz stanowiska Projektanta do uwag i przekazanie do uzgodnienia z Wykonawcą
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do Projektu Geotechnicznego – ponowne przekazanie do IK i Zamawiającego w rew. 01 celem zatwierdzenia

11. System zarządzania ruchem

 • Przygotowanie stanowiska na uwagi UMŚ (email) zgodnie z ustaleniami z Rady Technicznej
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR
 • Analiza roboczych uwag Zamawiającego do KSZR (data wpływu 23.12.2021r.)

12. Organizacja Ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań