wtorek 29/11/2022

Postęp prac za okres od 21.11.2022 r. do 27.11.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800, km 16+300

 • Magazynowanie materiałów – materiał nasypowy

Szacunkowa ilość 18 816,00 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000

 • Bunkier 14 – laboratorium – Prace rozbiórkowe, rozminowanie oraz rozbiórka bunkra 14 wraz z laboratorium
 • Bunkier nr: 7, 8 – kruszenie materiału

5. Przejazdy kat. F km 89,722 Lk 401, km 1,255 LK 996

Prowadzenie robót przygotowawczych, transport niezbędnych materiałów. Uzyskano zamknięcia torowe w trybie operatywnym (awaryjnym). Wykonano nasyp łączący DK3 z przejazdem kat F, wraz z w-wą podbudowy. Wykonanie wykopów pod krawężniki kolejowe kk-97, wykonanie ław, ustawianie krawężników. Prace po obu stronach toru nr 2 oraz po jednej stronie toru nr 1.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Uprzątnięcie + utylizacja po wycince – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac – wykonano 3%

2. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 12 500 m³.

3. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 5+300 – 5+800
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 14 500 m³.

4. Wymiana gruntu

 • km 10+070 – 10+690

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypki podpór P1 i P2 – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 120 m³.

2. Zbrojenie porzecznic – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 4 T.

3. Betonowanie poprzecznic – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 12, 50 m³.

4. Szalowanie skrzydeł – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 80 m².

5. Betonowanie skrzydeł 1 szt. – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 30 m³.

6. Zbrojenie słupów Podpora P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 7 T.

7. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 10 T.

8. Zasypanie wykopu P1, P2, P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 120 m³.

9. Betonowanie ław fundamentowych P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 220 m³.

10. Betonowanie słupów L2, P2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 66 m³.

11. Przygotowanie platformy pod palownicę DSM – obiekt E-13 – szacunkowa ilość 350 m².

12. Zabezpieczenie ścianką szczelną wykopów od strony nasypu PKP – obiekt E-13 – szacunkowa ilość 360 m².

13. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 0,10 kpl.

14. Zasypka fundamentu podpory P6 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 150 m³.

15. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpory P5 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 300 m².

16. Beton filaru podpory P5 (zewnętrzny i wewnętrzny) – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 44 m³.

17. Zbrojenie fundamentu podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 5 T.

18. Zbrojenie ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 1 T.

19. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 T.

20. Beton wyrównawczy podpory P1 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 47 m³.

21. Beton oczepu muru oporowego S8 – S8 – szacunkowa ilość 12 m³.

22. Zbrojenie wlot/wylot przepustu – obiekt PZ-7 – szacunkowa ilość 0,20 T.

23. Zasypka przepustu – obiekt PZ-7 – szacunkowa ilość 54 m³.

24. Wykop fundamentowy przepustu – obiekt PZ-10 – szacunkowa ilość 108 m³.

25. Wykop fundamentowy przepustu – obiekt PZ-10 – szacunkowa ilość 150 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+000
  • kd54.1 – kd54.2 – kd54.3; L = 15,0 + 21,5m
  • kd52.2 – Wp52.2, L = 4,5m
 • Układy: Wylot – Wpust:
  • Wyl301 – Wp301, L = 15,5m
  • Wyl299 – Wp299, L = 16,5m
  • Wyl298 – Wp298, L = 7,0m
  • Wyl297 – Wp298, L = 18,0m
  • Wyl295 – Wp295, L = 19,5m
  • Wyl293 – Wp293, L = 18,0m

2. Wodociągi

 • Wodociąg W3; montaż hydrantów – 3 szt. – szacunkowa ilość 2 szt.
 • Wodociąg W3 – przygotowanie do próby ciśnienia

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepust PCZ-01 (PZM-1) [PZM-1] w ciągu rowu melioracyjnego Nr 5; odwodnienie i przygotowanie wykopu

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Orange 10 – rozpoczęcie prac wykop + ułożenie rur – szacunkowa ilość 280 m.

2. Przebudowa kolizji Polkomtel 11 – rozpoczęcie prac wykop + ułożenie rur – szacunkowa ilość 280 m.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie – ul. Ludzi Morza – kontynuacja prac

2. Przebudowa kolizji energetycznych nn1 – zasilanie

3. Przebudowa kolizji energetycznych – przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu


Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 03
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Przygotowywanie materiałów do wystąpienia o opinie do ZRID w zakresie DZ10
 • Opracowywanie projektu linii rozgraniczających dla DZ9
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Prace w ramach NA
 • Przygotowanie wydruków PW i ST wskazanych przez IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Spotkanie/telekonferencja z Gazsystemem ws rozwiązań projektowych
 • Aktualizacja danych do OWP dla DZ10
 • Aktualizacja rozwiązań odwodnienia dla DZ10 i DZ9
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna

 • Przekazanie PW tom 4.3 po zmianach do Wykonawcy
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych w ramach NA
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Uzyskanie uzgodnienia PW Tom 9.2 od PKP PLK
 • Przygotowanie projektu Robót Niewymagających Pozwolenia na Budowę – proj. przyłącza SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag PKP PLK do Tomu 5.2.5
 • Wprowadzanie uwag IK do tomu 5.1.2

7. Melioracje

 • W dn. 25.11.2022 r. przekazano operat wodnoprawny dla DZ10 do akceptacji przez IK

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR.

9. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR