wtorek 02/03/2021

Postęp prac za okres od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Przygotowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Przygotowanie materiałów dotyczących obiektu WS-1 dla Euroterminal w sprawie skrajni
 • Uszczegółowienie rozwiązań i przygotowanie projektów PB
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Udział w spotkaniu w sprawie obiektów mostowych
 • Dostosowanie rozwiązań obiektów do ustaleń spotkania z IK i Zamawiającym
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o zgodę na odstępstwo dla istniejącego gazociągu D300 przebiegającego pod projektowaną estakadą E-3P
 • Przygotowanie edycji PB
 • Przygotowanie stanowiska do opinii IK w sprawie obiektu E-2
 • Udział w spotkaniu z UM Świnoujście w sprawie CPR

3. Branża geodezyjna

 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji
 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów
 • Uzupełnianie uwag dot. operatów dla KODGiK Szczecin
 • Analiza wywiadów z Enea

4. Branża ochrona środowiska

 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Pozyskano (w wersji roboczej) aktualne dane dotyczące lokalizacji siedlisk przyrodniczych i wykonano wstępne analizy zajętości pod pas drogowy.
 • Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym z WPN w zakresie rozwiązań projektowych na terenie parku narodowego.

5. Branża sanitarna

 • Mailowe przekazanie do GAZSYSTEM planów w pdf oraz skanów wychodzących pism,
 • Mail do Europrojekt w sprawie przekazania profilu podłużnego kanalizacji sanitarnej Dz110,
 • Otrzymano pismo z PKP w sprawie wodociągu wo70,
 • Otrzymano pismo z PSG w sprawie pozytywnego uzgodnienia trasy przebudowy gazociągu średniego ciśnienia,
 • Kontakt telefoniczny z GAZSYSTEM w sprawie wydania warunków technicznych, ustalono, że warunki są napisane, natomiast we wtorek 2.03. odbędzie się rada wewnętrzna w celu zaopiniowania przez poszczególne działy,
 • Kontakt telefoniczny z ZWIK Międzyzdroje w sprawie uzgodnienia trasy przebudowy kanału sanitarnego,
 • Kontakt mailowy ze ZWIK Świnoujście w sprawie ustalenia lokalizacji przepustu WKp5a i 5b.
 • Kontakt mailowy  ze ZWIK Świnoujście w sprawie w sprawie potwierdzenia lokalizacji czynnej sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej,
 • Kontakt z PKP w sprawie uzgodnienia likwidacji sieci,
 • Przygotowanie opisów technicznych dla sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • Analiza wpływu zmian niwelety na kanalizację deszczową,
 • Analiza możliwości odprowadzenia wód z jezdni głównej poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe do rowów drogowych,
 • Analiza wysokościowa oraz korekty zaprojektowanej kanalizacji deszczowej między zbiornikami a rowami drogowymi,
 • Obliczenia zlewni cząstkowych,
 • Koordynacja wewnętrzna z branżą drogową, melioracyjną i obiekty inżynierskie.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja międzybranżowa
 • Dopasowywanie rozmieszczenia oświetlenia do zmian drogowych
 • Przekazanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia do opinii Zamawiającego

7. Branża telekomunikacyjna

 • 02.2021 – wizyta w GDDKiA Nowogard (kolaudat) – brak danych dot. sieci telekomunikacyjnych, sieci elektrycznych i oświetlenia, geodezji
 • 02.2021 – wizyta w GDDKiA Szczecin (kolaudat) – wypożyczono 3 zeszyty projektowe
 • Mapa do celów projektowych w zakresie sieci telekomunikacyjnych pozostaje w opracowaniu geodety w obszarze: wywiadu branżowego w zakresie operatorów z listy UKE działających w obszarze inwestycji
 • Zaktualizowano trasy KT i kolizji TEL.

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań.

9. Melioracje

 • Wystąpienie z wnioskiem do UM ŚWINOUJŚCIE o udzielenie zgody na likwidację urządzeń wodnych
 • Kontynuacja pracy nad projektem zbiorników retencyjnych
 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Analiza pracy układu odwodnieniowego

10. Geotechnika

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań.