wtorek 30/03/2021

Postęp prac za okres od 22.03.2021 r. do 26.03.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. Drogowej

2. Branża mostowa

 • Korekty projektów PB po uwagach IK
 • Przygotowanie PB dla E-15P (E-3P) wg warunków technicznych z Gaz Systemu
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Analiza projektów pod kątem kolizji z infrastrukturą projektowaną w ramach inwestycji realizowanej przez Torpol na podstawie dotychczas otrzymanych materiałów

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Uzupełnianie uwag dot. baz danych PODGiK
 • Analizowanie przekazanej linii rozgraniczającej, przygotowanie zgłoszeń uzupełniających i zawiadomień stron
 • Przekazanie map do uwierzytelnienia w KODGiK, analiza uwag ośrodka
 • Zgłoszenie uzupełniające na poszerzenia w pow. kamieńskim

4. Ochrona Środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKIA (uwagi Centrali) do KIP dla DZ10 i DZ9
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Analiza funkcjonalności przejść dla zwierząt
 • Prace nad analizą akustyczną
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Przygotowanie materiałów do ostatecznego uzgodnienia rozwiązań przez WPN

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo GDDKiA w zakresie odstępstwa na odległości,
 • Otrzymano pismo GEN GAZ ENERGIA w sprawie ewentualnego zabezpieczenia istn. sieci gazowej w rejonie ul. Nadbrzeżnej,
 • Kontakt ze ZWIK Międzyzdroje
  i ZWIK Świnoujście w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
 • Obliczenia zlewni cząstkowych

6. Branża elektroenergetyczna

 • Analiza warunków usunięcia kolizji ENEA
 • Koordynacja tras kabli kolizyjnych ENEA i PKP Energetyka, zasilania i oświetlenia z pozostałymi branżami
 • Koordynacja międzybranżowa PB – punkty styku
 • Przygotowanie PB Zasilanie

7. Branża telekomunikacyjna

 • Koordynacja międzybranżowa PB – punkty styku
 • Koordynacja międzybranżowa PB – obiekty mostowe
 • Koordynacja międzybranżowa PB – obiekty kolejowe

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Weryfikacja przekazanych aktualnych lokalizacji odwiertów pod kątem realizacji w terenie oraz możliwościami wykonania odwiertów i sondowań w ramach opracowanego PRG (cd)

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Zmiana parametrów zbiorników (dostosowanie ich wielkości do zakresu zaktualizowanych zlewni)
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Praca nad operatem wodnoprawnym

10. Geotechnika

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Weryfikacja przekazanych aktualnych lokalizacji odwiertów pod kątem realizacji w terenie oraz możliwościami wykonania odwiertów i sondowań w ramach opracowanego PRG (cd)

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej