wtorek 30/11/2021

Postęp prac za okres od 22.11.2021 r. do 26.11.2021 r.

1. Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Projektu Technicznego – przekazanie do Wykonawcy
 • Monit brakujących uzgodnień m.in. ZDP – otrzymano odpowiedź, trwa analiza stanowiska i przygotowywanie stanowiska do uwag ZDP
 • Wprowadzanie i uzgadnianie rozwiązań w zakresie CPR z UM Świnoujście zgodnie z poleceniem IK
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Monitorowanie uzgodnień
 • Udział w Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Oczekiwanie na Protokoły z Narad Koordynacyjnych
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami w ramach ZRID zgodnie z SP.30.10.00 i SP.30.20.00
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID

4. Ochrona środowiska

 • Analiza wezwania nr 2 RDOŚ do raportu ponownej oceny
 • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi zawarte w wezwaniu RDOŚ w uzgodnieniu z Zamawiającym

5. Branża sanitarna

 • Narada z IK, GDDKIA w sprawie statusu uzgodnień
 • Kontakt mailowy ze ZWIK Międzyzdroje oraz ZWIK Świnoujście w sprawie uzgodnień,
 • Wielobranżowa analiza trasy wodociągu zaproponowanej przez ZWIK Świnoujście w kierunku przepustu W5
 • Wprowadzanie uwag IK do Projektów Technicznych
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w spotkaniach m.in. radzie Technicznej, wewnętrznej naradzie koordynacyjnej
 • Przygotowanie materiałów do projektu wykonawczego
 • Oczekiwanie na uwagi do Projektów Wykonawczych
 • Przygotowywanie materiałów do projektu technologicznego odwodnienia na czas prowadzenia robót w strefie ujęć

6. Branża elektroenergetyczna

 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego
 • Wprowadzenie uwag PKP PLK do Tomu 9.2 i 9.3 – wydruk i przekazanie tomu 9.2 i 9.3 do uzgodnienia w PKP PLK
 • Ponowne przekazanie Projektów Technicznych do zatwierdzenia przez IK
 • Oczekiwanie na uwagi IK do PW tom 4.1, 4.2 i 4.3
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny, niezidentyfikowane sieci)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji ORANGE, POLKOMTEL, TELKOL
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie DBPG
 • Wykonanie wierceń dodatkowych dla obiektu W-09

9. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Technicznego i Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera do Projektu Geotechnicznego oraz dostosowanie zakresu PG do aktualnego podkładu drogowego
 • Przekazanie Projektu Geotechnicznego po uwagach IK do Wykonawcy

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi Projektantów sąsiednich odcinków/UM Świnoujście w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR
 • Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego do koncepcji KSZR zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dn. 23.11.2021r.

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej