wtorek 31/01/2023

Postęp prac za okres od 23.01.2023 r. do 29.01.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 13 707,74 t.

3. Przejazd kat. F – droga z płyt – Planowany odbiór techniczny oraz eksploatacyjny – po wyznaczeniu terminu przez IZ Szczecin

4. Przejazd kat. F – Rondo Łunowo – Planowany odbiór techniczny oraz eksploatacyjny – po wyznaczeniu terminu przez IZ Szczecin

5. Przejazd projektowany w ciągu DZ2

 • ułożenie w-wy z tłucznia
 • ułożenie podkładów
 • ułożenie nawierzchni torowej
 • podbicie stabilizacyjne toru

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 11 000  m³.

3. Nasypy

 • DP1002Z

Szacunkowa ilość 500 m².

4. Odhumusowanie

 • km 5+800 – 9+300

Szacunkowa ilość 3 000 m².

5. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 5 000 m².

6. Przepust PD53/PD54 – DZ6a km 0+139 – szacunkowa ilość 0,20 kpl wykonano 100%

7. Przepust PD57/PD58 – WŁ Ł4 km 0+147 – szacunkowa ilość 0,10 kpl wykonano 100%

8. Przepust PD61/PD62 – WŁ Ł3 km 0+144 – szacunkowa ilość 0,10 kpl wykonano 100%

9. Przepust PD1/PD2 – DZ2 km 0+119 – szacunkowa ilość 0,30 kpl DZ2 km 0+119 wykonano 100%

10. Przepust PD11/PD12 – DZ1 km 0+444 – szacunkowa ilość 0,30 kpl

11. Przepust PD37/PD38 – DZ1 km 0+479 – szacunkowa ilość 0,30 kpl wykonano 100%

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 10 T.

2. Betonowanie płyty zespalającej ustroju nośnego – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 245 m³.

3. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 2 T.

4. Betonowanie słupów podpora P2 segment 9 i 10 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 70 m³.

5. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 5 T.

6. Betonowanie ścian podpory P3 segment 10 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 190 m³.

7. Betonowanie oczepu podpory P3 segment 6 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 60 m³.

8. Zbrojenie korpusu P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 10 T.

9. Betonowanie korpusu L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 250 m³.

10. Szalunek oczep słupa P2, L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 0,50 szt.

11. Betonowanie oczepów P2, L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 15 m³.

12. Zasypka technologiczna pod ustroje nośne – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 400 m³.

13. Rozkucie kolumn DSM podpory M-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 12 szt.

14. Beton wyrównawczy fundament podpory M-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 25 m³.

15. Zbrojenie fundament podpory M-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 33 T.

16. Beton podpór tymczasowych w osiach P3 wz P4 wz – obiekt E-15 – szacunkowa ilość 68 m³.

17. Beton skrzydła skrzydła podpory P1 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 25 m³.

18. Deskowanie ścian podpór w osi P1, P2 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

19. Beton ścianki zaplecznej podpory P1 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 25 m³.

20. Beton korpusu podpory P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 77 m³.

21. Beton ściany podpory P3 oraz słupów podpory P2 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 30 m³.

22. Beton oczepu muru oporowego S7 – szacunkowa ilość 15 m³.

23. Zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-9 Etap I – szacunkowa ilość 0,50 T.

24. Zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-10 – szacunkowa ilość 0,50 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+028
  • Wyl37 – Wp37, DN200, L = 15,0mb
  • Wyl38 – Wp38; DN200, L = 15,0mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepust melioracyjny – PM8 km 9+800 – wykonano wykop + fundament

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – Polkomtel 38: wprowadzanie światłowodów, przygotowywanie do przepięć

2. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu

2. Przebudowa kolizji energetycznych – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych średniego napięcia SN21, SN10/1 – ułożenie kabli, SN11/1 – przełączenie do sieci


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST. TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Wprowadzanie uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

7. Melioracje

 • W dniu 26.01.2023 złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ9
 • W dn. 25.01.2023 otrzymano mailowo wezwanie do uzupełnienia wniosku o pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR.

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR