wtorek 31/05/2022

Postęp prac za okres od 23.05.2022 r. do 29.05.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów

Szacunkowa ilość 14 330 t.

4. Warsztat samochodowy w km 0+800

 • Rozbiórka warsztatu samochodowego – zakończono

Szacunkowa ilość 1 kpl.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 11+900 – 14+650

Szacunkowa ilość 5 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 0+000 – 0+300

Szacunkowa ilość 10 000 m².

3. Nasypy

 • km 4+100 – 4+800

Szacunkowa ilość 5 000 m³.

4. Kolumny piaskowo-żwirowe

 • km 11+270 – 11+597

Szacunkowa ilość 388 szt, 1968 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Pale testowe

 • E15P – wykonanie pali testowych podpory NR 1, 2, 3, 4

Szacunkowa ilość 18 szt.

2. Wykop pod fundament (ława fundamentowa) – W17P

Szacunkowa ilość 600 m³.

3. Zabezpieczenie nasypu, wykonanie ściągów kotwiących ścianki szczelne zabezpieczające nasyp – E18P – wykonano w 90%.

4. Zbrojenie fundamentu

 • WD-4 ława fundamentowa, podpora P2
 • WŁ-5 ława fundamentowa, podpora P2

Szacunkowa ilość 20 234 kg.

5. Beton fundamentów

 • Beton ław fundamentowych WD-04, podpora P1, WŁ-05 – P3

Szacunkowa ilość 172 m³.

6. Zabezpieczenie nasypów/wykopów

 • Zabezpieczenie wykopów obiekt W-10, podpora P3 JP, JL

Szacunkowa ilość 60 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • Dokończenie montażu całego wodociągu W4 montaż hydrantów (bez próby ciśnienia) – wykonano w 10%.
 • Wodociąg W2 – łączenie odcinków wykonanych metodami przewiertowymi – wykonano w 60%.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange – obiekt W9 (kontynuacja prac)

2. Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych Orange – 1, 2, 3; Polkomtel – 1, 2, 3, 4 (kontynuacja prac)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci trakcyjnej – W-13:

 • Wywieszanie liny uszynienia grupowego
 • Przewieszanie sieci trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze nad torem nr 2

2. Przebudowa kolizji energetycznych SN2, SN3, SN4, SN10, SN11, SN21, OBCA SN1, OBCA nn6 oraz kolizje SN9A i SN9B kontynuacja prac – obiekt W9

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 rew. 01
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi IK do tomu 1.4 rew. 02
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Aktualizacja przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Otrzymano drogą oficjalną wezwanie PGW WP do Raportu OOŚ dla DZ10 – analiza punktów wskazanych w wezwaniu

4. Branża sanitarna

 • Przekazano uzupełnioną wersję elektroniczną PW do uzgodnienia do GAZSYSTEM
 • Kontakt telefoniczny z GEN GAZ ENERGIA w sprawie przyspieszenia uzgodnienia PBW
 • Otrzymano uwagi do projektu z GEN GAZ ENERGIA
 • Przekazanie mailowo poprawionego projektu do GEN GAZ ENERGIA
 • Kontakt telefoniczny z PKP Nieruchomości
 • Otrzymano mailowo uwagi ze ZWiK Świnoujście do projektu odwodnienia wykopów
 • Przekazanie tomu 3.5 do Wykonawcy
 • Przekazanie tomu 3.1 do Wykonawcy
 • Analiza zmian wynikających z koordynacji prac z branżą mostową dla obiektu W-13
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe
 • Rada koordynacyjna
 • Aktualizacja przedmiarów

5. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych
 • Wprowadzanie zmian w tomie 4.4 w związku ze stanowiskiem IK ws. wyjaśnień
 • Aktualizacja przedmiarów
 • Otrzymano warunki przyłączenia dla urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN – trwa analiza
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK – trakcja)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza uwag IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Aktualizacja przedmiarów
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)

7. Melioracje

 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika –  w trakcie roboczych ustaleń z IK

8. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK tomu 1.5 rew. 02
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

9. System zarządzania ruchem

 • Analiza stanowiska IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa i KSZR

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.