poniedziałek 30/08/2021

Postęp prac za okres od 23.08.2021 r. do 27.08.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu wykonawczego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Analiza opinii do Planu Działań Ratowniczych i wprowadzanie uwag IK
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego i projektu wykonawczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP

4. Ochrona środowiska

 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez GDDKIA do raportu ponownej oceny oddziaływania
 • Złożenie Aneksu Nr 1 do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w związku z wezwaniem Wód Polskich w urzędzie
 • Analiza tymczasowych celów ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam opublikowanych przez RDOŚ w Szczecinie

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano z UM Świnoujście uzgodnienia projektowanego odwodnienia drogi DZ2 (docelowa ul. Wrzosowa)
 • Otrzymano pismo z GAZSYSTEM w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście w celu uzupełnienia opinii hydrogeologicznej umożliwiającej uzgodnienie na etapie PB i dalsze uzgodnienia na etapie PW – otrzymano mailową akceptację
 • Kontakt telefoniczny z GEN GAZ Energia w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci gazowej – GEN GAZ Energia przekazał telefonicznie informację o schemacie postepowania ws likwidacji istniejącego przyłącza gazowego oraz uzgodnienia projektu – oczekujemy na przesłanie warunków i umowy drogą elektronczną
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie budowy

6. Branża elektroenergetyczna

 • d. pozyskiwania danych do projektu technicznego i wykonawczego
 • wykonywanie obliczeń konstrukcji słupów WN
 • wykonywanie prac związanych z opracowywaniem projektu wykonawczego
 • Wprowadzanie zmian do PAB Tom IX.2  w związku z uwagami PKP PLK Wykonywanie obliczeń oświetleniowych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Prace projektowe w zakresie PW przebudowa sieci istniejących – TELKOL
 • Koordynacja i zmiany przebiegu sieci oraz KT w następstwie wprowadzonych zmian przez inne branże np. drogowa, ele
 • Wysłano pisma do ośrodków geodezyjnych w następstwie występowania niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych
 • Monit w Orange Polska w zakresie uzgodnienia PAB
 • Zmiany projektowe w zakresie uzgodnienia PKP PLK

8. Geologia

 • Wprowadzanie korekt do opracowania DBPG i DGI wg uwag IK i ponowne przekazanie do IK celem zatwierdzenia
 • Opracowanie i przekazanie przekrojów geologiczno – inżynierskich edytowalnych (dwg)

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

Koordynacja zakresu wzmocnień podłoża z branżą mostową oraz Wykonawcą:

 • Zmiana zbrojenia w technologii materaca geosyntetycznego na geosiatkę Secugrid HS 1200/100 R6
 • Analiza nasypu przeciążającego na podstawie zrewidowanej DGI
 • Analiza możliwych roszczeń z powodu różnic w zakresie geologii i geotechniki

11. System zarządzania ruchem

 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • Oczekiwanie na stanowisko IK

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii