wtorek 01/12/2020

Postęp prac za okres od 23.11.2020 r. do 27.11.2020 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów

2. Branża mostowa

 • Zakończono wykonywanie Projektu Budowlanego Wstępnego w zakresie branży „Obiekty Inżynierskie” (PBWS TII). Przekazano PBWS  TII w dniu 24.11.2020 r. Wniesiono uwagi Wykonawcy Robót przekazane w dniu 25.11.2020 r. Przekazano skorygowany PBWS TII w dniu 25.11.2020 r. Koordynacja ciągła z branżą drogową. Przekazano lokalizację otworów do wykonania badań geologicznych dla potrzeb obiektów mostowych i przepustów.

3. Branża geodezyjna

 • Pomiary terenowe uzupełniające i uszczegóławiające
 • Złożenie zgłoszeń uzupełniających na poszerzenia zakresu MDCP
 • Kartowanie pomiarów
 • Aktualizacja map pochodzących z ośrodków
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci

4. Ochrona środowiska

 • Projektant realizuje prace w terenie na potrzeby opracowania Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym inwentaryzację przyrodniczą
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska
 • Analizowana jest lokalizacja względem ujęć wód podziemnych oraz ich stref ochronnych. Trwają prace nad przygotowaniem klasyfikacji akustycznej.

5. Branża sanitarna

 • Wystąpienie do OUG Poznań w sprawie złóż gazu
 • Wystąpienie do ZWIK Świnoujście w sprawie ujęć
 • Kontynuacja prac nad obliczeniami zlewni

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wysyłka wniosku o warunki usunięcia kolizji i wywiad branżowy do PKP Energetyka, PKP TELKOL, TK TELEKOM, PKP PLK

7. Branża telekomunikacyjna

 • Złożenie/wysyłka wniosków o warunki techniczne do operatorów: Netia, Orange, RCI Gdynia

8. Geologia

 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych
 • Wizja terenowa pod kątem realizacji robót geologicznych

9. Melioracje

 • Analiza przepustowości odbiorników
 • Analiza lokalizacji odbiorników

10. Geotechnika

 • Opracowywanie Programu Badań Geotechnicznych
 • Wizja terenowa pod kątem wykonania badań geotechnicznych