wtorek 01/02/2022

Postęp prac za okres od 24.01.2022 r. do 28.01.2022 r.

1. Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – przekazanie poprawionej dokumentacji do akceptacji przez Wykonawcę
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 Projekt Konstrukcji nawierzchni
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID – w dn. 24.01.2022r. została wydana decyzja ZRID
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Opracowywanie przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej i Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Otrzymano protokół uzgadniający projekt budowy sieci na działkach PKP S.A.
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID – opracowanie szczegółowego harmonogramu prac terenowych
 • Przekazanie wersji papierowej dokumentacji związanej z czasowymi zajęciem nieruchomości w związku z realizacją inwestycji

4. Ochrona środowiska

 • Cd. sprawy bieżące
 • Przygotowywanie materiałów w zakresie DZ9 oraz DZ10 tj. aktualizacji KIP

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano akceptacje tras by-pass od GAZSYSTEM.
 • Przekazano zaktualizowany projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowych z wyłączeniem przepustu 5 do ZWIK Świnoujście, celem uzyskania uzgodnienia,
 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym Tom 3.1 i 3.5
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej i Radzie Technicznej

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do PW tom 4.1 rew. 01 oraz 9.1 rew. 00 i 9.2 rew. 00
 • Analiza i wprowadzanie kolejnych uwag Enea do PW tom 4.1
 • Prowadzenie uzgodnień roboczych PW tom 4.1 z ENEA
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny)
 • Analiza i wprowadzenie uwag IK tom 5.2.1 Przebudowa sieci teletechniczna wł. TELKOL, 5.2.2 Przebudowa sieci teletechniczna wł. NETIA POLKOMTEL, 5.2.3 Przebudowa sieci teletechniczna wł. ORANGE POLSKA S.A.
 • Ponowne przekazanie tomu 5.2.4 Przebudowa sieci teletechniczna niezidentyfikowanych gestorów do akceptacji Wykonawcy po wprowadzeniu uwag
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez gestorów sieci
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Edycja docelowej liczy egzemplarzy DGI i DBPG zgodnie celem przekazanie do IK wersji papierowej

9. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Wykonawczego rew. 01 po uwagach IK, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

10. Geotechnika

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym Tom 1.5 Nośność i stateczność korpusu drogowego wraz z jego posadowieniem – ustalanie preferowanych rozwiązań z Wykonawcą
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Opracowywanie przedmiaru robót
 • Analiza i wprowadzanie kolejnych uwag IK do Projektu Geotechnicznego tom III/10.3

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi UM Świnoujście ws. uwag do zaproponowanych objazdów
 • Oczekiwanie na oficjalne uwagi Zamawiającego do Koncepcji KSZR oraz odniesienie się do stanowiska Projektanta do roboczych uwag Zamawiającego do KSZR (data wpływu 23.12.2021r.)

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (UM Świnoujście, UM Międzyzdroje, EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań