wtorek 02/02/2021

Postęp prac za okres od 25.01.2021 r. do 29.01.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Przygotowanie rysunku linii rozgraniczających

2. Branża mostowa

 • Aktualizacja rozwiązań obiektów kolejowych (w zakresie pasów technologicznych pod obiektami i utwardzeń przy przyczółkach, zmiana rozpiętości oraz uwzględnienie infrastruktury trakcyjnej (słupów, bramownic) po spotkaniu z ZLK
 • Analiza zgodności projektowanych rozwiązań z projektem wykonawczym inwestycji realizowanej przez Torpol (w zakresie otrzymanych branż)
 • Aktualizacja rozwiązań obiektów służących jako przejścia dla zwierząt – przygotowanie do spotkania z WPN
 • Przygotowanie i przekazanie stanowiska dla IK w/s pasów technologicznych pod obiektami i utwardzeń przy przyczółkach oraz rozwiązań dla obiektów nad liniami kolejowymi
 • Przygotowanie i przekazanie do IK korekty oznaczeń i numeracji obiektów inżynierskich wynikającej z zapisów PFU
 • Udział w Radzie Technicznej nr 2 (RT1)
 • Przygotowanie do spotkania z Zamawiającym, celem uzgodnienia rozwiązań obiektów nad liniami kolejowymi

3. Branża geodezyjna

 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów dotychczasowych
 • Edycja danych NMT
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji
 • Kompletowanie operatów technicznych dla KODGiK Szczecin oraz PODGiK Świnoujście i Kamień Pomorski

4. Ochrona Środowiska

 • Kontynuowano prace nad dokumentacją do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dróg DZ-9 i DZ-10.
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • W dniu 29 stycznia odbyło się spotkanie robocze z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie rozwiązań projektowych w WPN.

5. Branża sanitarna

 • Korekta obliczeń zlewni dla wybranych zbiorników
 • Wykonanie profili podłużnych roboczych dla kanału przy węźle Międzyzdroje,
 • Wykonanie profili podłużnych roboczych między zbiornikami a rowami drogowymi,
 • Kontakt z GAZSYSTEM w sprawie wydania warunków technicznych
 • Otrzymanie pisma informacyjnego z GAZSYSTEM, analiza pisma
 • Wnioski o odstępstwo w zakresie branży sanitarnej
 • Kontakt z PKP ZLK w Szczecinie w sprawie likwidacji sieci wodociągowej pod trasą S3,
 • Wykonanie roboczych profili sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i gazowej
 • Kontakt telefoniczny z UM Świnoujście w sprawie warunków technicznych.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja międzybranżowa
 • Wprowadzanie danych z inwentaryzacji na plan sytuacyjny
 • Prace projektowe w zakresie przebudowy sieci SN i nn na terenie kolejowym

7. Branża telekomunikacyjna

 • Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie przebudowy zidentyfikowanych kolizji TEL
 • Rozpoznanie sieci niezidentyfikowanych
 • Mapa do celów projektowych

8. Geologia

 • Prace związane z korektą/uzupełnieniem PRG po uwagach IK
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren

9. Melioracje

 • Kontynuacja pracy nad projektem zbiorników retencyjnych
 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Analiza pracy układu odwodnieniowego

10. Geotechnika

 • Prace związane z korektą/uzupełnieniem PRG po uwagach IK
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren