środa 04/05/2022

Postęp prac za okres od 25.04.2022 r. do 01.05.2022 r.

Prace zrealizowane: 

1. Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiału nasypowego

Szacunkowa ilość 22 350 t.

4. Ogródki działkowe km 0+400

 • Rozbiórka ogródków działkowych – uprzątnięcie terenu

5. Warsztat samochodowy km 0+800

 • Rozbiórka warsztatu samochodowego – kontynuacja prac

6. Platforma

 • Platforma pod mury oporowe S7 i S8 – kontynuacja prac

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 0+300 – 1+000
 • km 12+500 – 14+000

Szacunkowa ilość 3 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 4+250 – 5+300

Szacunkowa ilość 10 700  m².

3. Wymiana gruntów

4. Nasypy

 • km 5+400 – 5+700

Szacunkowa ilość 1 000 m³.

5. Wykopy

6. Pozostałe warstwy konstrukcji drogi

BRANŻA MOSTOWA

1. Zabezpieczenie nasypów/wykopów

 • Zabezpieczenie nasypów obiekt E18 (zabezpieczenia pasa rozdziału)

Szacunkowa ilość 405 m².

2. Platformy robocze, drogi technologiczne

 • Wykonywanie platform oraz dróg technologicznych przy obiekcie E15P.

3. Dostawa materiału

 • Dostawa zbrojenia – W17P

Szacunkowa ilość 120 t.

4. Wykop

 • Wykop WD-04

Szacunkowa ilość 1300 m³.

5. Beton podkładowy

 • Beton podkładowy WD-04

Szacunkowa ilość 20 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • W5; DzDz160x9,5mm, L = 67,3m

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 w dn. 14.04.2022 r. odbyło się spotkanie z zespołem IK i omówiono wątpliwe kwestie – przygotowano aktualizację projektu po uwagach IK i stanowisko Projektanta do uwag i przekazano do akceptacji Wykonawcy
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań w tym Planu Działań Ratowniczych
 • Uszczegóławianie planu działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Ochrona środowiska

 • Analiza wezwanie RDOŚ i PGW Wody Polskie ws. DŚU dla DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez Burmistrza Międzyzdrojów

4. Branża sanitarna

 • Przekazano mailowo PBW dla WKp5 do uzgodnienia do ZWIK Świnoujście
 • Otrzymano informację telefoniczną z GAZ-SYSTEM o terminie rady technicznej dla PW na 06.05.2022 r.
 • Bieżąca aktualizacja projektu kanalizacji deszczowej z uwagi na zmiany w branżach wiodących
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 3.1 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe
 • Rada koordynacyjna

5. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych D.01.03.02, D.01.03.01 oraz D.01.03.01a, D.07.07.01
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót
 • Wprowadzanie korekt wynikających ze zmian w branży mostowej przy obiekcie W13
 • Oczekiwanie na wydanie warunków przyłączenia dla urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB rew.01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

8. Geotechnika

 • Ponowne przekazanie tomu 1.5 do zatwierdzenia przez IK w rew. 01
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • W dn. 22.04.2022 r. otrzymano pismo z UMŚ ws. objazdów – trwa analiza
 • Oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Analiza uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKIA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.
 • Oczekiwanie na aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym