wtorek 02/08/2022

Postęp prac za okres od 25.07.2022 r. do 31.07.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Bunkry km 0+450 – 0+500 – wznowiono prace, przygotowanie materiału z rozbiórki do przekruszu

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 8+100 – 9+200

Szacunkowa ilość 3 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 15+000 – 16+000 str. P

Szacunkowa ilość 10 000 m².

3. Wykop/Nasypy

 • km 16+500 – 16+700

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

4. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

5. Nasypy

 • km 5+400 – 5+700

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

6. Wykop/Nasypy

 • km 2+000 – 3+300 – wykop

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

7. Frezowanie pasa awaryjnego

 • km 11+900 – 15+900

Szacunkowa ilość 11 900 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton ścinki zaplecznej podpory P1 – WD-04

Szacunkowa ilość 10 m³.

2. Deskowanie korpusu przyczółka – WŁ-5 – 1 kpl

3. Beton podkładkowy JL; podpora P1, P2 – PPR-7

Szacunkowa ilość 20 m³.

4. Prefabrykacja zbrojenia podpory P2 – W-9

Szacunkowa ilość 4 t.

5. Wykonanie platform pod wykonanie kolumn DSM podpór P1, P3 – W-9 – 2 kpl

6. Wykop do rzędnej głowic pali podpory P1, P2, P3, P4 – E-15P

Szacunkowa ilość 200 m³.

7. Spawanie bloków kotwiących – S-8 – 90 szt.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja tłoczna

 • Kst2 – dokończenie montażu

2. Wodociągi

 • Wodociąg W2 – próba ciśnienia – wykonano
 • Przepust dla ZWiK Wkp3 – dokończenie metodą przewiertu – nie zakończono
 • Przepust dla ZWiK Wkp1a i Wkp1b – montaż metodą przewiertu – nie wykonano

3. Kanalizacja sanitarna

 • KST2, wykop SG2.1

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange 1 – wykop + ułożenie rur

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G prace geodezyjne zakończone, oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G – kontynuacja prac spawalniczych + przygotowanie do odwodnienia wykopów [zapłukiwanie igłofiltrów] – zrealizowane
 • Kolizja 2G – rozpoczęcie wykopów i montaż rur gazowych w docelowej trasie – zrealizowane

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa) – montaż słupów na stanowiskach nr 96, 97, 98, 87, 88, 89 ora 5A

2. Przebudowa kolizji energetycznych

 • SN11/1 – wykop, ułożenie kabla, zasypanie zagęszczenie
 • SN9A – montaż słupa Kgo- 13,5/20, z konstrukcjami, rozłącznikiem, głowicą kablową, ogranicznikami przepięć i uziemieniem
 • SN23 – montaż mufy SN – przełączenie do sieci
 • Sn18 – montaż mufy SN – przełączenie do sieci

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Tom 1.1 i 1.2 rew. 02 – przekazano do Wykonawcy poprawioną zgodnie z uwagami dokumentację w trakcie ustalenia ostatecznej wersji z Wykonawcą
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowanie projektu zamiennego posadowienia obiektu WŁ14
 • Wprowadzanie uwag IK i Zamawiającego do projektów PW w tym m.in. ekrany akustyczne
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do konstrukcji oporowych cz. 3 z 3
 • Wprowadzanie korekt do PW cz. 2 i 3 obiektu W-9
 • Wprowadzanie korekt do PW wiaduktów W13

3. Branża geodezyjna

 • Przygotowywanie wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Ochrona Środowiska

 • Przygotowywanie odpowiedzi na wniosek ZWIK ws. DŚU dla DZ9 – Aneks nr 2 przekazano do akceptacji Wykonawcy, IK i Zamawiającego
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez UM Międzyzdroje

5. Branża sanitarna

 • Przygotowanie i przekazanie STWiORB dla tomu 3.5
 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży elektroenergetycznej przez IK
 • Przekazanie Wykonawcy propozycji iluminacji obiektu WŁ-05
 • Przygotowanie zmian ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN
 • Analiza operatów geodezyjnych dla przebudowy kolizji ee. przekazywanych przez Wykonawcę

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK do PW tom 5.1.1 i przekazano do akceptacji Wykonawcy
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Otrzymano odpowiedź Inżyniera ws. uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych
 • Zaktualizowano i przekazano do Wykonawcy aktualizację Projektu Wykonawczego branży melioracyjnej zgodnie z pismem IK dot. przelewów awaryjnych

9. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Aktualizacja tomu 1.5 wynikająca z koordynacji z branżą drogową

10. System zarządzana ruchem

 • Oczekiwanie na stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR w celu potwierdzenia koordynacji przyjętych rozwiązań

11. Organizacja ruchu

 • Przekazano aktualizację PSOR po uwagach GDDKiA o/Szczecin do akceptacji Wykonawcy – oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy