wtorek 02/11/2021

Postęp prac za okres od 25.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Oczekiwanie za zatwierdzenie Projektu Technicznego przez IK i Zamawiającego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Analiza i wprowadzanie zgłoszonych uwag do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Oczekiwanie na stanowisko IK ws. Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP i ZUDPy powiatowe
 • Opracowanie mapy DZ-9
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID

4. Ochrona środowiska

 • Analiza wezwania RDOŚ do raportu ponownej oceny

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo z Urzędu Miasta w Świnoujściu – brak uzgodnienia kanalizacji deszczowej w ul. Ludzi Morza,
 • Otrzymano pismo z GAZSYSTEM w sprawie wytycznych dla przekopów kontrolnych,
 • Przekazano korespondencje dotyczącą ul. Ludzi Morza do IK,
 • Uszczegółowienia rozwiązań odwodnienia wynikających ze zmian drogowych,
 • Przekazano PT wody, ks oraz gazu wc do Wykonawcy w celu przekazania do IK,
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie technicznej,
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu technicznego i projektu wykonawczego

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.1
 • Tworzenie schematów do tomu IV.3
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów technicznych branży elektroenergetycznej i ponowne przekazanie celem zatwierdzenia

7. Branża telekomunikacyjna

 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji PKP TELKOL i POLKOMTEL
 • Monitorowanie uzgodnienia PAB z PKP PLK. PKP PLK zamknęło proces weryfikacji dokumentacji, otrzymaliśmy deklarację, że w przyszłym tygodniu powinniśmy otrzymać protokół uzgodnienia dokumentacji w wersji papierowej.
 • Monitorowanie wystąpienia (do Starostwa Powiatowego Kamień Pomorski) o ustalenie właścicieli niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych – Danuta Szyk nieosiągalna.
 • Opracowanie projektu wykonawczego przebudów sieci Orange

8. Geologia

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie DBPG

9. Melioracje

 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych
 • Kontynuacja prac nad STWIORB
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera do Projektu Geotechnicznego oraz dostosowanie zakresu PG do aktualnego podkładu drogowego.

11. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na odpowiedź Projektantów sąsiednich odcinków w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza uwag IK do Koncepcji KSZR

12. Organizacja Ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii