wtorek 03/08/2021

Postęp prac za okres od 26.07.2021 r. do 30.07.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK
 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Oczekiwanie na opinie do Planu Działań Ratowniczych i ewentualne uwagi IK i Zamawiającym
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID
 • Analiza i wprowadzanie uwag do Planu Działań Utrzymaniowych
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Nanoszenie wyników badań geologicznych na rysunki projektów
 • Analiza warunków gruntowych ustalanie zakresu wzmocnień podłoża dla obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień
 • Udzielenie wyjaśnień do PLK dla W-10 i W-13
 • Przygotowywanie wzorcowego PT do celów omówienia z IK

3. Branża geodezyjna

 • Współpraca ws. ZUDP
 • Oczekiwanie na uprawomocnienie decyzji ZRID dla tematu tzw. Obwodnicy Bazy Las
 • Uzyskanie zaklauzulowanych map zawierających projekty podziałów nieruchomości z terenu powiat kamieński (działki dodatkowe, dzielone poza głównym opracowaniem)

4. Ochrona środowiska

 • Otrzymanie uwag GDDKIA (Oddział i Centrala) do raportu ponownej oceny oddziaływania
 • Spotkanie w terenie z Wolińskim Parkiem Narodowym w sprawie wniosków derogacyjnych i miejsc przenoszenia roślin chronionych oraz uwarunkowań środowiskowych
 • Przekazanie kolejnych wniosków derogacyjnych

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo GAZYSTEM w sprawie odstępstwa na odległości
 • Otrzymano mailowo z GAZSYSTEM formularz uwag i protokół z rady technicznej dotyczącej uzgodnienia projektu PB v3
 • Przekazano uzupełniony wniosek o odstępstwo na odległości do GDDKIA
 • Wystąpiono do GAZSYSTEM w prawie uzgodnienia projektu budowlanego v4
 • Uzupełniono mailowo pliki dwg do UM Świnoujście
 • Przekazano mailem projekt budowlany do ZPMSiŚ
 • Przekazano mailem mapę do zaopiniowania tras do GEN GAZ Energia
 • Wystąpiono do GAZYSTEM o uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z gazociągami
 • Kontakt telefoniczny i mailowy z GAZSYSTEM, w celu przyspieszenia odpowiedzi na zaległe pisma
 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym
 • Przygotowanie odwodnienia DP1002Z do uzgodnień
 • Weryfikacja ROŚ
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie technicznej

6. Branża elektroenergetyczna

 • Pozyskiwanie danych do projektu technicznego
 • Wykonywanie planów schematycznych dla tom IV/2
 • Wprowadzanie uwag ENEA

7. Branża telekomunikacyjna

 • d. pozyskiwania danych do projektu technicznego
 • d. prac związanych z opracowywaniem projektu technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień Orange, PKP
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych
 • Przygotowanie pism do ośrodków geodezyjnych w następstwie występowania niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych

8. Geologia

 • Opracowywanie wyników z badań terenowych (wierceń i sondowań, badań lab.)
 • Badania laboratoryjne cd.
 • Opracowanie DGI (całość)
 • Opracowywanie DBPG

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Uzgodnienie zakresu wzmocnień z branżą mostową
 • Koordynacja z wykonawcą w zakresie dalszych kroków w sprawie wzmocnień
 • Rewizja przedmiarów
 • Analiza zmian w zakresie wzmocnień podłoża względem geologii z przetargu
 • Wykonanie specyfikacji: materace geosyntetyczne, wymiana gruntu, platforma robocza, przeciążenie nasypem
 • Analiza porównawcza wsp. filtracji w dokumentacji przetargowej

11. System zarządzania ruchem

 • Koordynacja tras objazdów pomiędzy Planem Działań Ratowniczych i KSZR
 • Analiza materiałów z sąsiednich odcinków
 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • Przygotowanie stanowiska Projektanta do uwag IK

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej