wtorek 04/10/2022

Postęp prac za okres od 26.09.2022 r. do 02.10.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800 – magazynowanie materiałów – szacunkowa ilość 10 967,07 t.

4. Bunkry km 1+600 – wykaz wykonanych prac w okresie 26-30.09.2022 roku:

 • 26.09 – rozpoczęcie ręcznego oczyszczania terenu z niewybuchów (od wewnętrznej drogi, w kierunku stacji GPZ, do bunkra o nazwie „schron, hala”)
 • 27.09 – powrót do oczyszczenia bunkra nr 5 (po przerwaniu prac ze względu na znajdujące się pociski pod ścianami)
 • 28.09 – kontynuacja oczyszczania bunkra numer 5
 • 29.09 – zakończenie oczyszczania bunkra nr 5 oraz usunięcie jego fundamentów
 • 30.09 – kontynuacja oczyszczania terenu z niewybuchów (od wewnętrznej drogi, w kierunku stacji GPZ, do bunkra o nazwie „schron, hala”).

BRANŻA DROGOWA

1. Utylizacja biomasy

 • km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac – wykonano w 10%

2. Odhumusowanie

 • km 13+850 – 14+000 str. L

Szacunkowa ilość 2200 m².

3. Nasypy

 • km 12+000 – 17+028
 • km 2+000 – 3+300
 • km 0+000 – 0+800

Szacunkowa ilość 8500 m³.

4. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 1500 m³.

5. Wykopy

 • km 2+000 – 4+000
 • km 12+000 – 17+028

Szacunkowa ilość 8000 m³.

6. Wymiana gruntu

 • km 9+780 – 9+870
 • DZ10

Szacunkowa ilość 3000 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton podpory ściany L1 – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 45 m³.

2. Przygotowanie platform pod wzmocnienie RIC – obiekt W-3 – szacunkowa ilość 640 m².

3. Montaż powłoki konstrukcji stalowej – obiekt PPR-7 – 0,20 kpl.

4. Beton ścian podpory P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 100 m³.

5. Zbrojenie fundamentów podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 7 T.

6. Beton fundamentów podpory P1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 350 m³.

7. Zbrojenie fundamentu podpory P1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 20 T.

8. Zbrojenie fundamentu podpory L1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 10 T.

9. Beton fundamentu podpory P2 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 72 m³.

10. Zbrojenie fundamentu podpory P3,P4 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 15 T.

11. Rozkucie głowic pali podpory P4 – obiekt E-15P – 1 kpl.

12. Pale prefabrykowane podpór P5, P6, P7, P8 oraz tymczasowe – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 180 mb.

13. Beton wyrównawczy podpór P2, P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 38 m³.

14. Zbrojenie fundamentu podpory P3, P2, P1 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 15 T.

15. Beton fundamentu podpory P3 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 70 m³.

16. Deskowanie ściany podpory P1 – obiekt E-18L – 0,50 kpl.

17. Izolacja fundamentów podpór P1, P2, P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilośc 150 m².

18. Zasypka fundamentów podpór P3, P2 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 50 m³.

19. Wykop pod podporę P2 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 265 m³.

20. Zbrojenie oczepu muru oporowego S8 – S-8 – szacunkowa ilość 8 T.

21. Wykop PZ-7 – obiekt PZ-7 – szacunkowa ilość 150 m³.

22. Wykop PZ-8 – obiekt PZ-8 – szacunkowa ilość 96 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • odcinek Wyl1A – WP1A; DN200mm, L = 10,80mb – szacunkowa ilość 10,80 mb
 • odcinek Wyl1B – WP1B; DN200mm, L = 18,0mb – szacunkowa ilość 18 mb
 • odcinek kd56.1 – kd56.2 – kd56.3 – kd56.4 – kd56.5; DN315mm, [odpowiednio: L = 8,0 – 11,40 – 14,80 – 28,2mb] – szacunkowa ilość 62,40 mb

2. Przykanaliki

 • kd-56.5 – Wp56.5; DN200mm, L = 1,50mb + wpust uliczny, kd-56.4 – Wp56.4; DN200mm, L = 2,0mb + wpust uliczny

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Kanał melioracyjny

 • S4 – S5 – S6 – S7; DN800mm, [odpowiednio: L = 27,90 – 23,70 – 34,0mb] – wykonano: S5 – S6 – S7 – w kierunku rowu melioracyjnego [23,70 – 34,0 – 18,0mb]

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji

 • Orange 1 – kontynuacja prac
 • Polkomtel 1 – kontynuacja prac
 • Orange 3 – kontynuacja prac
 • Polkomtel 4 – kontynuacja prac

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 1G – układanie rur przewodowych gazowych: gz1.4 – gz1.5 – gz1.6 – gz1.7; L = 120,0mb (wykonano 1.4 – 1.5) – szacunkowa ilość 49,50 mb
 • Kolizja 1G – układanie rur przewodowych gazowych: gz1.1 – GZ1.1; L = 28,0mb – szacunkowa ilość 28 mb

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G – wykonanie płyty żelbetowej dla zabezpieczenia gazociągu w/c DN800mm [18 x 8,0 x 0,30m] – warstwa betonu wyrównawczego, zbrojenie płyty, deskowanie płyty, wylanie betonu konstrukcyjnego – wykonano

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Prace nad fundamentem nr 12 kolizji A
 • Kolizje SN6, SN7, SN8, SN19, SN20 kontynuacja prac

Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 02
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Wprowadzanie uwag IK do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Poprawa projektów ekranów akustycznych i murów oporowych
 • Przygotowanie aktualizacji PT dla obiektu W13
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Oczekiwanie na uwagi do przesłanych wniosków

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Decyzja DŚU dla DZ10 stała się ostateczna w dn. 23.09.2022 r.

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Przekazano PW tom 3.1 do IK
 • Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie zmian w PW tom 4.3 w ramach zasilania urządzeń SZR w km 15+408
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2, 9.3
 • Przygotowanie rysunków szczegółowych oraz schematów elektrycznych dla iluminacji obiektu WŁ-05
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK tom 6.1 rew. 03 po uwagach w zakresie przelewów awaryjnych

9. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie rewizji tomu 1.5 przez IK
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Przedmiaru robót

10. System zarządzania ruchem

 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK znak IK/S3/AI/TPF-0287/2022/09/WK-680 z dn. 27.09.2022 r.

11. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR