wtorek 07/03/2023

Postęp prac za okres od 27.02.2023 r. do 05.03.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 5+500, km 10+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 34 444,39 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 9 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 15 000 m³.

3. Nasypy, geomaterac

 • km 11+130 – 11+567

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

4. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 2+550 – 3+300

Szacunkowa ilość 2 000 m².

6. DK3 frezowanie

 • km 14+000 – 16+700

Szacunkowa ilość 5 000 m².

7. Rozbiórka

 • ul. Ludzi Morza

Szacunkowa ilość 500 m².

8. Przepust PDs9 – Trasa główna km 1+889 – wykonano 0,30 kpl.

9. Przepust PD11/PD12 – DZ1 km 0+444 – wykonano 0,40 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Betonowanie zamków ustroju nośnego – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 4 m³.

2. Zasypanie ław fundamentowych – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 50 m³.

3. Zasypanie ław fundamentowych – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 50 m³.

4. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 2 T.

5. Zbrojenie podpór P2 i P3 (słupy, oczepy, ściany) – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 5 T.

6. Betonowanie ściana P3 segment 7 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 140 m³.

7. Betonowanie oczepów 1 i 3 podpora P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 50 m³.

8. Wykonanie zasypki ław fundamentowych podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 200 m³.

9. Betonowanie ciosów P1, P2, P3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 8 szt.

10. Betonowanie oczepów L2, L3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 30 m³.

11. Przygotowanie podbudów pod ustrój nośny JP – obiekt W10 – szacunkowa ilość 300 m².

12. Wykonanie ustroju nośnego JP – obiekt W10 – szacunkowa ilość 0,2 kpl.

13. Zasypka technologiczna pod ustróje nośne – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 300 m³.

14. Beton fundamentu podpory L-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 30 m³.

15. Beton korpusu podpory N-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 220 m³.

16. Deskowanie UN – ETAP I – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 0,2 kpl.

17. Deskowanie skrzydła podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 0,5 kpl.

18. Deskowanie ścian podpór w osi P1, P2 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 0,3 kpl.

19. Beton ściany podpory P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 6 m³.

20. Beton korpusu podpory nr 3 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 100 m³.

21. Beton ciosów podłożyskowych podpór 1, 3 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 4 m³.

22. Beton ciosów podłożyskowych podpór 1, 3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 4 m³.

23. Beton ściany podpory P2 Etap II – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 15 m³.

24. Beton wlotu/wylotu przepustu PZ-10 – obiekt PZ-10 – szacunkowa ilość 5 m³.

25. Deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-2 ETAP I – obiekt PZ-2 – szacunkowa ilość 0,5 kpl.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

Układy Wylot – Wpust, w km 12+700 – 17+028

 • Układ kd11:
  • kd11.2 – Wp11.2; DN200; L = 3,0mb
  • kd11.3 – Wp11.3; DN200, L = 2,0mb
  • kd11.4 – Wp11.4; DN200, L = 14,50mb
  • Układ kd22: kd22.7 – kd22.8 – kd22.9; DN315, L = 72,0mb
 • Układy Wylot – Wpust:
  • Wyl60 – Wp60; DN200, L = 14,90mb,
  • Wyl60A – Wp60A; DN200, L = 20,50mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne – przepusty melioracyjne PM11 i PM12, DN1000mm, L = 2 x 10,5mb

2. Przepusty melioracyjne – w ciągu rowu melioracyjnego Nr9. [Przepust PM13 – Studnia S23 – Wlot Wmel3; DN1000mm, L = 3,0mb + DN800mm, L = 10,0mb]

3. Przepusty melioracyjne – wykop pod wlot dla przyczółka przy przepuście PM3

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – budowa przepustów pod drogami

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg wysokiego ciśnienia – Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia. Dla kolizji „Z4” wykonano montaż pionowych elementów prefabrykowanych i częściową obsybkę i zasypkę


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Wprowadzanie uwag IK do wniosku o PnB dla DZ10
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10 – monit telefoniczny
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Analiza i wprowadzanie otrzymanych uwag od IK do projektu dla DZ10
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5.  Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Analiza uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2 – stanowiska GDDKiA i IK są rozbieżne
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

7. Melioracje

 • W dn. 03.03.2023 złożono uzupełnienie wniosku o pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ9
 • W dn. 03.03.2023 złożono uzupełnienie wniosku o pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR.

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR