środa 06/07/2022

Postęp prac za okres od 27.06.2022 r. do 03.07.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy:

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

BRANŻA DROGOWA 

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 9+400 – 10+300
 • km 14+650 – 17+028

Szacunkowa ilość 8,60 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 0+300 – 0+800
 • km 16+000 – 17+000
 • km 12+000 – 12+600

Szacunkowa ilość 40 000 m².

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

4. Wykop/Nasypy

 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

5. Nasypy

 • km 0+000 – 0+300

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Szalunek korpusu P3 – WD-04 – 1 szt.

2. Zasypka fundamentów – WŁ-05

Szacunkowa ilość 300 m³.

3. Zbrojenie podpory P2 – WŁ-05

Szacunkowa ilość 2 t.

4. Odhumusowanie – W-09 podpora P3

Szacunkowa ilość 1 400 m².

5. Pogrążenie pali prefabrykowanych podpora P3, P2 – E-15P

Szacunkowa ilość 926 mb.

6.  Pogrążanie grodzic – S7 i S8

Szacunkowa ilość 250 m².

7. Kotwienie grodzic stalowych – S-8

Szacunkowa ilość 48 szt.

8. Beton podkładkowy podpór P1, P2, P3 – E-18

Szacunkowa ilość 35 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • W4 – wykonano, włączono w sieć, zakończono prace przy Wodociągu W4

2. Kanalizacja tłoczna

 • Kst1 – dokończenie montażu i próba ciśnienia – nie wykonano
 • Kst2 – Rura osłonowa Dz355 [L=51,1mb] + rura przewodowa Dz225; od Z2.2 – zt2.2 [L=93,0mb] ustawiono studnię Z2.3, zapłukano igłofiltry dla montażu rur w przyszłym tygodniu

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange – obiekt W9 (kontynuacja prac)

2. Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych Orange – 1, 2, 3, Polkomtel – 1, 2, 3, 4.8 (kontynuacja prac)

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Montaż ścianek szczelnych i konstrukcji tymczasowej, przejazdowej nad istniejącym gazociągiem w/c DN800 [przy Estakadzie E15]

2. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Gazociąg średniego ciśnienia kolizja G2 [ul. Nadbrzeżna] – wykonano przewiert pod ulicą Nadbrzeżną rurą PE Dz225mm, włożono rurę przewodową PE Dz125mm do osłonówki, trwają roboty: wykop i montaż rur PE Dz125, L = 42,0mb

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa) – rozpoczęcie układania kabla, montaż fundamentów słupa 87
 • Przebudowa kolizji energetycznych SN2, SN3, SN4, SN5, SN10, SN11, SN18, SN21, SN23, OBCA SN1, OBCA nn6, nn1 oraz kolizje SN9A i SN9B kontynuacja prac

2. Przebudowa sieci trakcyjnej

 • Obiekt W-13 – demontaż dźwigara bramki oraz wysięgu na 2 tory

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 rew. 02 przekazano
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK tomu 1.4 rew. 03
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem złożenia do zatwierdzenia

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem złożenia do zatwierdzenia
 • Opiniowanie projektów technologicznych wzmocnienia podłoża
 • Wprowadzanie uwag IK i Zamawiającego do projektów PW w tym m.in. ekrany akustyczne
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Ochrona środowiska

 • W dn. 21.06.2022 r. wpłynęło pismo RDOŚ przekazujące wniosek ZWiK Świnoujście – trwa analiza, w dn. 30.06.2022 r. odbyło się spotkanie ze ZWIK
 •  Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez UM Międzyzdroje

4. Branża sanitarna

 • Rada techniczna z GAZSYSTEM
 • Otrzymano pozytywne uzgodnienie PW z GAZSYSTEM
 • Otrzymano uzgodnienie z PKP OGN
 • Wysłano monit mailowy do PKP Energetyka
 • Otrzymano pismo z RDOŚ Szczecin w sprawie DŚU DZ9
 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branży drogowej (zmiana lokalizacji wpustów wg uwag Weryfikatora branży drogowej)
 • Analiza uwag otrzymanych od IK
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe

5. Branża elektroenergetyczna

 • Przygotowanie Projektu Wykonawczego tom 4.4 rew. 02
 • Oczekiwanie na stanowisko Wykonawcy ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK
 • Ponowne przekazanie PW tom 5.1 rew. 01 do zatwierdzenia przez IK
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

7. Melioracje

 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika – w trakcie roboczych ustaleń z IK

8. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem złożenia do zatwierdzenia

9. System zarządzania ruchem

 • Przygotowano i wystąpiono do Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR w celu potwierdzenia koordynacji przyjętych rozwiązań

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do STWiORB
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.