wtorek 08/03/2022

Postęp prac za okres od 28.02.2022 r. do 06.03.2022 r.

Prace zrealizowane:

1.Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja, częściowe tyczenie granic inwestycji

3. Rozbiórki budynków:

 • Budynek B6 i pozostałości po budynku B7 km 11+900

BRANŻA DROGOWA

1.Wycinka drzew i krzewów:

 • km 0+000 – 0+300
  od W-09 do W-10 (km 5+400 – km 5+700
  od E-15(km 11+900) do km 14+650
 • szacunkowa ilość: 7,50 ha

Postęp prac i robót projektowych:

1.Branża drogowa

 • Oczekiwanie na zgłaszanie uwag IK lub zatwierdzenie projektu wykonawczego tom 1.3,
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 oraz tomu 1.4,
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań,
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK,
 • Udział w radzie Koordynacyjnej,
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej i Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Przekazano do IK wersji papierowej dokumentacji związanej z inwentaryzacją nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID w tym m.in. dokumentację fotograficzną, protokoły z właścicielami

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na akceptację IK i Zamawiającego w zakresie propozycji odpowiedzi na wezwanie RDOŚ w zakresie KIP DZ9, jednoczesne wprowadzanie zmian tj. zmiana parametrów DZ9 wynikających z pisma IK znak IK/S3/AI/TPF-0287/2022/02/WK-363 z dn. 25.02.2022r.
 • Oczekiwanie na uwagi Centrali do Raportu OOŚ dla DZ10 i akceptację w zakresie uwag zgłoszonych przez Oddział

5. Branż sanitarna

 • Przekazano PBW do ZWIK Świnoujście celem uzgodnienia,
 • Przygotowano stanowisko Projektanta od uwag dla tomu 3.2, 3.3 i 3.4 i przekazano do akceptacji Wykonawcy wraz z aktualizacją projektu wykonawczego rew. 02
 • Przygotowano stanowisko Projektanta od uwag do STWIORB i przekazano do akceptacji Wykonawcy wraz z aktualizacją STWIORB rew. 01
 • Otrzymano uzgodnienie PW sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z PKP TELKOM,
 • Mailowe przekazanie załącznika do PW do GAZSYSTEM,
 • Udział w spotkaniach m.in. Rada Koordynacyjna, Telekonferencja z GAZSYSTEM,
 • Otrzymano uwagi od ZWIK Świnoujście do projektu robót geologicznych dla monitoringu wód podziemnych (projekt piezometrów) – trwa analiza uwag
 • Oczekiwanie na uwagi IK i Zamawiającego do PW tom 3.1 Kanalizacja deszczowa
 • Koordynacja międzybranżowa

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do PW tom 4.1 rew. 01, 4.2 rew. 01, 4.3 rew. 01, 4.4 rew. 01 oraz 9.1 rew. 00 i 9.2 rew. 00
 • Ponowne przekazanie do zatwierdzenia po uwagach IK tomu 4.3 rew. 01
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW (Tom 4.4 – UM Świnoujście, 9.2 – PKP PLK)
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi IK do STWiORB
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny) – wprowadzano uwagi Wykonawcy i ponownie przekazano do akceptacji
 • Wprowadzono uwagi Wykonawcy i przekazano ponownie do akceptacji tom 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -wprowadzanie uwag Wykonawcy do dokumentacji
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci
 • Opracowywanie przedmiaru robót – wprowadzano uwagi Wykonawcy do dokumentacji i przekazano ponownie do akceptacji

8. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB H.00.00.00 rew. 01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

9. Geotechnika

 • Otrzymano uwagi IK do Tomu 1.5 – trwa analiza i przygotowywanie stanowiska Projektanta do uwag
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

10. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi UM Świnoujście ws. uwag do zaproponowanych objazdów
 • W dn. 01.03.2022r. wysłano odpowiedź na uwagi zgłoszone przez IK i Zamawiającego – oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego w celu aktualizacji rozwiązań

11. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Analiza i wprowadzanie uwag zgłoszonych przez UM Świnoujście do SOR – przygotowywanie stanowiska Projektanta do zgłoszonych uwag
 • W dn. 04.03.2022r. otrzymano od GDDKIA Klauzulę Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022r.
 • Oczekiwanie aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym