poniedziałek 04/04/2022

Postęp prac za okres od 28.03.2022 r. do 03.04.2022 r.

Prace zrealizowane:

1.Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800:

 • Magazynowanie materiałów

4. Ogródki działkowe

 • Rozbiórka ogródków działkowych

BRANŻA DROGOWA

1.Wycinka drzew i krzewów:

 • km 9+500 do 10+400
 • km 0+400 do 0+800

Szacunkowa ilość 0,35 ha.

2. Karczowanie

 • km 2+800 do 3+300
 • km 5+700 do 6+300
 • km 4+950 do 5+200

Szacunkowa ilość  6,86 ha.

3. Trasa zasadnicza + węzły

 • Zdjęcie humusu km 3+850 do 4+200
 • Zdjęcie humusu km 5+450 do 5+700

Szacunkowa ilość 10 000 m².

4. Branża wodno-kanalizacyjna

 • Wodociąg W4 km 4+240 – od punktu wz4.6 do wz4.5 – zgrzewanie rur

Postęp prac i robót projektowych:

1.Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 – przygotowano stanowisko Projektanta do uwag w uzgodnieniu z Wykonawcą i przekazano do IK celem zorganizowania spotkania
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Projektu Budowalnego dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań w tym Planu Działań Ratowniczych,
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK,
 • Udział w radzie Koordynacyjnej,
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót,

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów

3. Ochrona środowiska

 • W dn. 29.03.2022r. otrzymano zawiadomienie z RDOŚ o wszczęciu postępowania ws. wydania DŚU dla DZ9
 • Oczekiwanie na akceptację Raportu OOŚ dla DZ10 przez IK i Zamawiającego

4. Branża sanitarna

 • Wysłano wersję pdf PW kanalizacji sanitarnej do uzgodnienia ZMPSiS,
 • Wysłano zapytanie do ZWIK w sprawie taśmy ostrzegawczej,
 • Otrzymano od GAZSYSTEM pismo w sprawie zgody na brak konieczności stosowania rury osłonowej na G2 pod estakadą,
 • Przekazanie materiałów do uzgodnień w wersji dwg do PKP, TORPOL,
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PW tom 3.2, 3.3. i 3.4,
 • Bieżąca aktualizacja projektu odwodnienia z uwagi na zmiany w branżach wiodących,
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 3.1 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych międzybranżowych.

5. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK PW tom 4.1 rew. 01
 • Analiza uwag IK do PW tomu 4.4 rew. 01 (w trakcie ustaleń z Wykonawcą) oraz wprowadzanie uwag IK do tomu 4.3 zgodnie z prowadzoną korespondencją tzw. zasilania hybrydowego w km 15+408 na terenie WPN
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych D.01.03.02, D.01.03.01 oraz D.01.03.01a, D.07.07.01
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót
 • Wprowadzanie korekt wynikających ze zmian w branży drogowej

6. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00
 • Otrzymano zatwierdzenie IK PW tom 5.2.4 rew. 00
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi IK do PW tom 5.2.1 rew. 01, 5.2.2 rew. 01, 5.2.3 rew. 01,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie za zatwierdzenie przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB H.00.00.00 rew. 01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

8. Geotechnika

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.5 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

9. System zarządzani ruchem

 • Oczekiwanie na akceptację tras objazdów przez UMŚ
 • Oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Analiza uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKIA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022r.
 • Oczekiwanie aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym