środa 07/07/2021

Postęp prac za okres od 28.06.2021 r. do 02.07.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Złożenie PAB do wniosku o ZRID
 • Rozpoczęcie prac nad projektem technicznym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Oczekiwanie na uwagi do instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID
 • Sporządzanie przedmiarów robót dla Wykonawcy dla etapu PAB/ZRID

2. Branża mostowa

 • Złożenie PAB do wniosku o ZRID
 • Monitorowanie i wyjaśnianie uwag do uzgodnień z PKP PLK i UM Świnoujście w zakresie obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej i Radzie Budowy
 • Kontynuowanie prac projektowych – przygotowanie Projektów Technicznych

3. Branża geodezyjna

 • Opracowanie map pod KZUDP
 • Opracowanie operatu na obszar poszerzenia GPZ
 • Zgłoszenie pracy – dodatkowych podziałów w pow. kamieńskim

4. Ochrona środowiska

 • Przekazanie raportu OOS uwzględniającego uwagi GDDKIA i IK
 • Przygotowanie wniosków derogacyjnych w zakresie bielika (WPN i RDOS)

5. Branża sanitarna

 • Złożenie PAB do wniosku o ZRID
 • Rozpoczęcie prac nad projektem technicznym
 • Otrzymano uwagi ZWIK do przekazanej analizy hydrogeologicznej,
 • Otrzymano pozytywne uzgodnienie PB przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach PKP z TK TELEKOM,
 • Otrzymano od ZWIK Międzyzdroje projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej,
 • Otrzymano protokół z narady koordynacyjnej,
 • Kontakt telefoniczny z UM Międzyzdroje i UM Świnoujście,
 • Korespondencja mailowa ze ZWIK Świnoujście w sprawie uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • Korespondencja mailowa z GAZSYSTEM w celu zaakceptowania rysunków do PB
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym.
 • Narada koordynacyjna, Rada techniczna.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Złożenie PAB do wniosku o ZRID
 • Rozpoczęcie prac nad projektem technicznym
 • Dodanie rur osłonowych do oświetlenia, zasilania, kolizji
 • Opisanie długości kabli oraz rur osłonowych dla kabli oświetleniowych, zasilających i kolizji
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym

7. Branża telekomunikacyjna

 • Złożenie PAB do wniosku o ZRID
 • Rozpoczęcie prac nad projektem technicznym
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Monit brakujących uzgodnień

8. Geologia

 • Prace w terenie – zakres geologia (II etap) – wiercenia i sondowania
 • Prace w terenie –zakres geotechnika – wiercenia i sondowania
 • Opracowywanie wyników z badań terenowych (wierceń i sondowań)
 • Badania laboratoryjne cd.
 • Przekazanie DGI (bez zakresu WPN)
 • Opracowywanie DGI (z zakresem WPN)

9. Melioracje

 • Uzyskanie wszystkich Pozwoleń wodnoprawnych
 • Złożenie PAB do wniosku o ZRID
 • Rozpoczęcie prac nad projektem technicznym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Aktualizacja przedmiarów geosyntetyków zbrojących

11. System zarządzania ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Wprowadzanie uwag zgodnie z Raportem z Audytu BRD
 • Przygotowywanie materiałów do Planu działań ratowniczych