środa 07/12/2022

Postęp prac za okres od 28.11.2022 r. do 04.12.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800, km 16+300

 • Magazynowanie materiałów – materiał nasypowy

Szacunkowa ilość 18 856,00 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000

 • Bunkier 15 – kruszenie materiału, prace saperskie

5. Przejazdy kat. F km 89,722 Lk 401, km 1,255 LK 996 – Kontynuacja układania płyt CBP w torze Lk 996. Przygotowanie podbudów pod układanie płyt drogowych w międzytorzu.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 12 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 11 500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 10+070 – 10+690

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

4. Rozbiórka podbudowy jezdnia

 • ul. Ludzi Morza bypass

Szacunkowa ilość 50 m².

5. Tymczasowy chodnik

 • ul. Ludzi Morza bypass

Szacunkowa ilość 400 m².

6. Podbudowa

 • Łącznik Południowy – pomocnicza

Szacunkowa ilość 2 327 m².

7. Podbudowa

 • DZ2 – pomocnicza

Szacunkowa ilość 1 744 m².

8. Podbudowa

 • DZ3 – pomocnicza

Szacunkowa ilość 635 m².

9. Podbudowa

 • bypass między Ludzi Morza a DZ2 – pomocnicza

Szacunkowa ilość 1 kpl.

10. Podbudowa

 • Łącznik Południowy – zasadnicza

Szacunkowa ilość 465,40 m².

11. Podbudowa

 • DZ2 – zasadnicza

Szacunkowa ilość 348,80 m².

12. Podbudowa

 • DZ3 – zasadnicza

Szacunkowa ilość 127 m².

13. Podbudowa

 • bypass między Ludzi Morza a DZ2 – zasadnicza

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

14. Przepust PD43/PD44

 • TG km 3+975

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

15. Przepust PD53/PD54

 • DZ6a km 0+139

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

16. Przepust PD57/PD58

 • WŁ Ł4 km 0+147

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

17. Przepust PD61/PD62

 • WŁ Ł3 km 0+144

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

18. Przepust PD65/PD66

 • TG km 4+863,35

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

19. Przepust PD67/PD68

 • TG km 5+522,01

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

20. Przepust PD51/PD52

 • WŁ Ł1 km 0+115,20

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

21. Przepust PD63/PD64

 • WŁ Ł2 km 0+115,20

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż prefabrykatów – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 30 szt.

2. Dostawy prefabrykatów PPR-1 – obiekt PPR-01 – szacunkowa ilość 15 szt.

3. Wykop – obiekt W-3 – szacunkowa ilość 100 m³.

4. Beton podkładowy P1, P2 – obiekt W-3 – szacunkowa ilość 30 m³.

5. Betonowanie poprzecznic – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 20 m³.

6. Zasypka konstrukcyjna przyczółków – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 450 m³.

7. Szalowanie skrzydeł – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 80 m².

8. Betonowanie skrzydeł 1 szt. – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 60 m³.

9. Zbrojenie słupów Podpora P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 7 T.

10. Betonowanie słupów podpora P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 100 m³.

11. Zbrojenie ław fundamentowych P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 3 T.

12. Betonowanie ław fundamentowych P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 220 m³.

13. Betonowanie słupa L3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 33 m³.

14. Zbrojenie fundamentów L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 20 T.

15. Ułożenie betonu podkładowego podpór P4 i L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 50 m³.

16. Wykonanie kolumn DSM Podpora N-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 1 kpl.

17. Zabezpieczenie ścianką szczelną wykopów podpora K-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 1 m².

18. Zabezpieczenie ścianką szczelną wykopów podpora P1 – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 1 kpl.

19. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 0,1 kpl.

20. Wykop fundamentu podpory podpory tymczasowej w osiach 1w, 1z, 2w, 2z – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 50 m³.

21. Zbrojenie fundamentu podpory podpory tymczasowej w osiach 1w, 1z, 2w, 2z – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 4 T.

22. Beton filaru podpory P6 (zewnętrzny i wewnętrzny) – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 21 m³.

23. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpory P6 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 150 m².

24. Wykop fundamentowy podpory P7 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 250 m³.

25. Beton wyrównawczy podpory P7 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 18 m³.

26. Beton fundamentu podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 138 m³.

27. Beton filara podpory P2 (zewnętrzny) – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 10 m³

28. Beton skrzydła podpory P1 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 27 m³.

29. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 T.

30. Beton podpory P3 1 segment – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 43 m³.

31. Zbrojenie oczepu muru oporowego S7 – obiekt S-7 – szacunkowa ilość 2 T.

32. Beton oczepu muru oporowego S8 – obiekt S-8 – szacunkowa ilość 24 m³.

33. Naciąg kotew gruntowych muru oporowego S8 – obiekt S-8 – szacunkowa ilość 60 szt.

34. Beton wlot/wylot przepustu – obiekt PZ-7 – szacunkowa ilość 5 m³.

35. Ława fundamentowa przepustu – obiekt PZ-10 – szacunkowa ilość 77 m³.

36. Montaż części przelotowej przepustu – obiekt PZ-10 – szacunkowa ilość 20 mb.

37. Ława fundamentowa (materac) przepustu – obiekt Pcz-01 – szacunkowa ilość 65 m³.

38. Montaż części przelotowej przepustu – obiekt Pcz-01 – szacunkowa ilość 32 mb.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+700
  • Wyl265 – Wp265; L = 4,60m,
  • Wyl267 – Wp267; L = 4,20m,
  • Wyl290 – Wp290; L = 3,30m,
  • Wyl291 – Wp291; L = 3,80m,
  • Wyl292 – Wp292; L = 5,80m,
  • Wyl294 – Wp294; L = 4,40m,
  • Wyl296 – Wp296; L = 4,60m,
  • Wp297

2. Wodociągi

 • Wodociąg W3; montaż hydrantów – 1 szt.
 • Wodociąg W3 – przygotowane, próba 05 lub 06.12.2022

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepust PCZ-01 (PZM-1) [PZM-1] w ciągu rowu melioracyjnego Nr 5; dokończenie przygotowania wykopu + montaż

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Polkomtel 37 – rozpoczęcie prac

2. Przebudowa kolizji Polkomtel 38 – rozpoczęcie prac

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

1. Oświetlenie – ul. Ludzi Morza – kontynuacja prac

2. Przebudowa kolizji energetycznych – przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu


Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 03
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ10 i DZ9
 • Przekazanie Wykonawcy linii rozgraniczających dla DZ9
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Prace w ramach NA
 • Przygotowanie wydruków PW i ST wskazanych przez IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na stanowisko UM Międzyzdroje ws konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie DZ10
 • Oczekiwanie na uprawomocnienie się DŚU dla DZ9

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Wydruk Tomu 3.1 do przekazania do IK
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

6. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych w ramach NA
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Oczekiwanie na podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy Zamawiającym a Lasami Państwowymi w celu uzyskania zezwolenia na dysponowanie nieruchomością dla linii kablowej przyłącza SN
 • Przygotowanie projektu Robót Niewymagających Pozwolenia na Budowę – proj. przyłącza SN i proj. ST.TR. w km 16+200

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag PKP PLK do Tomu 5.2.5
 • Wprowadzanie uwag IK do tomu 5.1.2

8. Melioracje

 • W dniu 02.12.2022 złożono operat wodnoprawny dla DZ10 do PGW Wody Polskie

9. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR.
 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2

10. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR