poniedziałek 04/01/2021

Postęp prac za okres od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów

2. Branża mostowa

 • Weryfikacja rozwiązania PPR-0 w zakresie posadowienia
 • Przygotowanie propozycji rozwiązania obiektu PPR-5

Kontynuacja prac:

 • Współpraca z branżą drogową w zakresie optymalizacji niwelety drogi w powiązaniu z mostowymi obiektami inżynierskimi
 • Analiza rozwiązań wg otrzymanych uwag IK i Zamawiającego do Wstępnego Projektu Budowlanego

3. Branża geodezyjna

 • Pomiary terenowe w poszerzeniach zakresu
 • Pomiary dla potrzeb projektowania obiektów inżynierskich
 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów z poprzedniego tygodnia
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pomiary słupów i bramownic trakcyjnych
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji

4. Ochrona środowiska

 • Realizowane są prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Analizowane są uwarunkowania lokalizacyjne DZ-9 w nowym (proponowanym) przebiegu
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska, szczególnie w zakresie zakresu stosowania murów oporowych oraz systemu odwodnienia

5. Branża sanitarna

 • Korekta rozwiązań sytuacyjnych przebudów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ZWIK Świnoujście
 • Analiza kolizji obiektów z sieciami na terenie PKP
 • Analiza zarurowań rowów pod obiektami
 • Koordynacja międzybranżowa

6. Branża elektroenergetyczna

 • Prace projektowe w zakresie przebudów sieci SN i nn
 • Prace projektowe w zakresie przebudowy sieci WN, analiza profili sieci
 • Koordynacja prac projektowych
 • Rozmieszczanie sieci oświetleniowej na w. Międzyzdroje.

7. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza WT Netia
 • Analiza potencjalnej kolizji

8. Geologia

 • Prace związane z ewentualną korektą/uzupełnieniem PRG i PBG po uwagach IK
 • Analiza mapy do celów projektowych oraz wypisów z ewidencji gruntów pod kątem pozyskiwania zgód na wejście w teren – ustalanie działek i właścicieli
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren, wysyłanie pism celem uzyskania zgód na wykonywanie prac w terenie

9. Melioracje

 • Analiza pracy zbiorników po wprowadzonych zmianach w układzie drogowym
 • Udział w spotkaniu z przedstawicielami Wolińskiego Parku Narodowego – omówienie systemy odwodnienia

10. Geotechnika

 • Prace związane z ewentualną korektą/uzupełnieniem PRG i PBG po uwagach IK
 • Analiza mapy do celów projektowych oraz wypisów z ewidencji gruntów pod kątem pozyskiwania zgód na wejście w teren – ustalenie działek i właścicieli
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren, wysyłanie pism celem uzyskania zgód na wykonywanie prac w terenie