wtorek 13/04/2021

Postęp prac za okres od 29.03.2021 r. do 02.04.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Analiza uwag, przygotowanie stanowisk i poprawa projektów do uwag IK
 • Przygotowanie PB dla E-15P (E-3P)
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Analiza projektów pod kątem kolizji z infrastrukturą projektowaną w ramach inwestycji realizowanej przez Torpol na podstawie dotychczas otrzymanych materiałów.

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Uzupełnianie uwag dot. baz danych PODGiK
 • Analizowanie przekazanej linii rozgraniczającej, przygotowanie zgłoszeń uzupełniających i zawiadomień stron
 • Analiza uwag ośrodka KODGiK
 • Zgłoszenie uzupełniające na poszerzenia w pow. kamieńskim
 • Opracowanie danych KZUDP

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKIA (uwagi Centrali) do KIP dla DZ10 i DZ9
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Analiza funkcjonalności przejść dla zwierząt
 • Prace nad analizą akustyczną
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Przekazanie materiałów do ostatecznego uzgodnienia rozwiązań przez WPN
 • Analiza akustyczna – przekazanie pierwszej wersji ekranów do weryfikacji przez Projektantów
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKIA (uwagi Centrali) do KIP dla DZ10 i DZ9)
 • Przekazano poprawioną wersję KIP dla DZ9
 • Prace nad raportem ponownej oceny oddziaływania na środowisko

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo z TK TELEKOM w sprawie uzgodnienia przekroczenia torów proj. wodociągiem
 • Otrzymano informację telefoniczną od ZWIK Międzyzdroje o dalszej analizie przesłanego do uzgodnień projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej,
 • Obliczenia zlewni cząstkowych

6. Branża elektroenergetyczna

 • Opisywanie kolizji ENEA
 • Koordynacja międzybranżowa PB – punkty styku
 • Przygotowanie PB Zasilanie
 • Wysłanie do uzgodnień PB Tom V/1 Przebudowa WN 110kV

7. Branża telekomunikacyjna

 • Koordynacja przebudów TEL
 • Koordynacja KT
 • Koordynacja punktów styku

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Weryfikacja przekazanych aktualnych lokalizacji odwiertów pod kątem realizacji w terenie oraz możliwościami wykonania odwiertów i sondowań w ramach opracowanego PRG (cd)

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Zmiana parametrów zbiorników (dostosowanie ich wielkości do zakresu zaktualizowanych zlewni)
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Praca nad operatem wodnoprawnym

10. Geotechnika

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Weryfikacja przekazanych aktualnych lokalizacji odwiertów pod kątem realizacji w terenie oraz możliwościami wykonania odwiertów i sondowań w ramach opracowanego PRG (cd)

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej