wtorek 06/09/2022

Postęp prac za okres od 29.08.2022 r. do 04.09.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Bunkry km 1+600 – bunkry oczyszczone – potwierdzone certyfikatem: 1, 2, 3, 4, 8

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 12+000 – 17+028
 • km 5+400 – 5+700
 • km 2+000 – 3+300
 • km 0+000 – 0+800

Szacunkowa ilość 5 000 m³.

2. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

3. Wykopy

 • km 1+100 – 2+000

Szacunkowa ilość 5 000 m³.

4. Frezowanie

 • węzeł Międzyzdroje (pod obiekt W2 oraz DZ1)

Szacunkowa ilość 300 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie fundamentów podpory P1 i P2 – W-2

Szacunkowa ilość 10 T.

2. Beton fundamentów podpora P1 i P2 – W-2

Szacunkowa ilość 81 m³.

3. Wykonanie zabezpieczenia wykopu – W-2

Szacunkowa ilość 20 mb.

4. Beton ław P1 (P1.2) i P2 (P2.2) – PPR-7

Szacunkowa ilość 36 m³.

5. Beton ławy podpora P1 i P2 – W-8

Szacunkowa ilość 96 m³.

6. Zbrojenie ławy W8 – W-8

Szacunkowa ilość 20 T.

7. Beton ławy podpora P1 – W-9

Szacunkowa ilość 500 m³.

8. Wykop pod fundament ławy P3 – W-9

Szacunkowa ilość 150 m³.

9. Wykonanie wykopu pod fundament podpory P3 i P4 – E-15P

Szacunkowa ilość 200 m³.

10. Rozkucie głowic pali podpory P1 i P2 – E-15P – 2 kpl

11. Zbrojenie fundamentu podpory P1 i P2 – E-18L

Szacunkowa ilość 13 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • W3; Montaż hydrantu; HN3.4 – nie wykonano z powodu prac saperskich
 • W3; montaż studni z zasuwami Z3.4, Z3.5, wykonano Z3.4, Z3.5 – nie wykonano z powodu prac saperskich
 • W3; montaż odcinka wz3.4 – wz3.3 [osłonowa i przewodowa, L = 32,0mb]
 • montaż zasuw: Z3.3, Z3.2, Z3.1

2. Kanalizacja tłoczna

 • Kst2 – próba ciśnienia – wykonano z wynikiem pozytywnym

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G – prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G – zablokowanie przepływu gazu, odgazowanie sieci, cięcie rury istniejącej, demontaż istniejącego gazociągu na odcinku przy DK3 – wykonano
 • Kolizja 2G – demontaż odciętych rur – wykonano

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Montaż pionowy słupów na kolizji E + naciągi
 • Przebudowy kolizji SN9B

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Otrzymano uwagi IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 02 – trwa analiza
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Otrzymano uwagi IK do przedmiaru robót – trwa analiza i wprowadzanie uwag IK

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Opiniowanie projektu technologicznego kotwienia kap chodnikowych dla obiektu WŁ-5
 • Wprowadzanie uwag wykonawczych w projektach belek „T”
 • Korekty przedmiarów różnicowych dla W-3 i WD-6
 • Przygotowanie projektu ekranów akustycznych cz.3
 • Przygotowanie wydruku PW wskazanych przez IK

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Oczekiwanie na oficjalną korespondencję z UM Międzyzdroje oraz uprawomocnienie się decyzji środowiskowej dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Otrzymanie akceptacji od IK dla przedmiarów
 • Przekazanie skorygowanych STWiORB dla tomu PW 3.1
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK w zakresie PW tom 3.5
 • Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na akceptację propozycji ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN celem przekazanie do IK i Zamawiającego
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.1, 9.2, 9.3
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza kolejnych uwag IK do tomu 5.1.1
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Otrzymano uwagi IK do rew. 02 tom 6.1 po zmianach w zakresie przelewów awaryjnych celem zatwierdzenia – trwa wprowadzanie uwag

9. Geotechnika

 • Otrzymano uwagi IK do STWiORB – wprowadzanie uwag celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Otrzymano uwagi IK do rewizji tomu 1.5 tj. po aktualizacji wynikającej z koordynacji z branżą drogową – trwa wprowadzanie uwag
 • Otrzymano uwagi IK do Przedmiaru Robót – trwa wprowadzanie uwag
 • Wprowadzono tom 1.5.5 pn. Wzmocnienie dojazdu za przyczółkiem remontowanej estakady E-15L od strony Świnoujście w km 11+597,65 S3

10. System zarządzania ruchem

 • Otrzymano stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR – trwa analiza

11. Organizacja ruchu

 • Oczekiwanie na uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu