środa 08/12/2021

Postęp prac za okres od 29.11.2021 r. do 03.12.2021 r.

1. Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Projektu Technicznego – przekazanie do Inżyniera celem zatwierdzenia
 • Analiza uwag ZDP i przygotowywanie stanowiska Projektanta do uwag ZDP
 • Wprowadzanie i uzgadnianie rozwiązań w zakresie CPR z UM Świnoujście zgodnie z poleceniem IK – przygotowywanie materiału do wysyłki
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą
 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – przekazanie Projektu Wykonawczego do uzgodnienia z Wykonawcą
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Technicznego
 • Przekazanie stanowiska Projektanta do uwag ZDP
 • Uzgadnianie rozwiązań w zakresie CPR z UM Świnoujście zgodnie z poleceniem IK – wysyłka materiału z prośbą o uzgodnienie
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Projektant ponownie przekaże materiał do zatwierdzenia, po otrzymaniu uwag Zamawiającego do KSZR
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenie preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Monitorowanie uzgodnień m.in. PKP PLK
 • Udział w Radzie Technicznej • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK
 • Analiza warunków gruntowych oraz zakresu wzmocnień podłoża i posadowień
 • Udział w Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Oczekiwanie na Protokoły z Narad Koordynacyjnych, głównie PKP
 • Przekazanie dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami w ramach ZRID zgodnie z SP.30.20.00 do zatwierdzenia przez IK
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID

4. Ochrona środowiska

 • Złożenie aneksu nr 2 do raportu w związku z uwagami RDOŚ do Urzędu Wojewódzkiego
 • Sprawy bieżące

5. Branża sanitarna

 • Narada z IK, GDDKIA w sprawie statusu uzgodnień
 • Kontakt mailowy ze ZWIK Międzyzdroje oraz ZWIK Świnoujście w sprawie uzgodnień
 • Wielobranżowa analiza trasy wodociągu zaproponowanej przez ZWIK Świnoujście w kierunku przepustu W5
 • Wystąpienie do Gaz-Systemu ws przesunięcia odkrywek z etapu PW na etap budowy
 • Analiza wariantów grawitacyjnego odwodnienia ronda północnego i ul. Ludzi Morza
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Projektów Technicznych
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w spotkaniach m.in. radzie Technicznej, wewnętrznej naradzie koordynacyjnej
 • Przygotowanie materiałów do projektu wykonawczego
 • Oczekiwanie na brakujące uwagi IK do Projektów Wykonawczych
 • Przygotowywanie materiałów do projektu technologicznego odwodnienia na czas prowadzenia robót w strefie ujęć
 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym Tom 3.1 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Ponowne przekazanie Projektów Technicznych do zatwierdzenia przez IK
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej, wewnętrznej naradzie koordynacyjnej
 • Przygotowywanie materiałów do wystąpień o uzgodnienie projektu wykonawczego
 • Przygotowywanie materiałów do projektu technologicznego odwodnienia na czas prowadzenia robót w strefie ujęć
 • Aktualizacja profili odwodnienia drogi DP1002Z

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Oczekiwanie na uzgodnienie Projektów Technicznych przez PKP PLK tomu 9.2 i 9.3 – monit telefoniczny
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektów Technicznych przez Iki Zamawiającego
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PW tom 4.1, 4.2 i 4.3
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym – wprowadzanie zmian do projektu wykonawczego Tom 4.4
 • Oczekiwanie na uzgodnienie Projektów Technicznych przez PKP PLK tomu 9.2 i 9.3 – monit telefoniczny
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektów Technicznych przez IK i Zamawiającego
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PW tom 4.1, 4.2 i 4.3
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Opracowywanie przedmiaru robót Brak oficjalnie przekazanego PW branży elektroenergetycznej na przebudowę LK401 obszar SiA

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny, niezidentyfikowane sieci)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji ORANGE, POLKOMTEL, TELKOL
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny, niezidentyfikowane sieci)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do projektu wykonawczego – planowane przekazanie projektów wykonawczych do IK do przeglądu i zatwierdzenia (dotyczy tomu 5.2.1 Przebudowa sieci teletechniczna wł. TELKOL, 5.2.2 Przebudowa sieci teletechniczna wł. NETIA POLKOMTEL, 5.2.3 Przebudowa sieci teletechniczna wł. ORANGE POLSKA S.A.)
 • Koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Wydanie PW przebudowy sieci do uzgodnienia z gestorami tj. Tom 5.2.1 TELKOL, Tom 5.2.2 NETIA/Polkomtel, Tom 5.2.3 ORANGE
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie DBPG
 • Przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla badań wykonanych dla obiektu W-09 • Kontynuowanie badań laboratoryjnych dla badań wykonanych dla obiektu W-09

9. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Technicznego i Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Technicznego i Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera do Projektu Geotechnicznego oraz dostosowanie zakresu PG do aktualnego podkładu drogowego
 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym Tom 1.5 Nośność i stateczność korpusu drogowego wraz z jego posadowieniem
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Opracowywanie przedmiaru robót
 • Ponowne przekazanie Projektu Geotechnicznego do zatwierdzenia po uwagach IK i Wykonawcy

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi Projektantów sąsiednich odcinków/UM Świnoujście w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR
 • Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego do koncepcji KSZR zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dn. 23.11.2021r.
 • Analiza odpowiedzi Projektantów sąsiednich odcinków/UM Świnoujście w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR
 • Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego oraz ostateczne stanowisko w sprawie wytycznych dot. oznakowania eksperymentalnego zgodnie z ustaleniami ze spotkaniu w dn. 23.11.2021r.

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Monit brakujących opinii do PSOR
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na uwagi Zamawiającego do KSZR oraz ostateczne stanowisko w sprawie wytycznych dot. oznakowania eksperymentalnego zgodnie z ustaleniami ze spotkaniu w dn. 23.11.2021r.