wtorek 07/02/2023

Postęp prac za okres od 30.01.2023 r. do 05.02.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 11 697,50 t.

3. Przejazd projektowany w ciągu DZ2 – zabudowa nawierzchni z płyt CBP.

BRANŻA DROGOWA 

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 4 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 6 500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 600 m³.

4. Odhumusowanie

 • km 5+800 – 9+300

Szacunkowa ilość 5 000 m².

5. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 000 m².

6. Przepust PDs9 – km 1+889,75 – wykonano 1 kpl.

7. Przepust PDs11 – km 11+963 – wykonano 0,50 kpl.

8. Przepust PDs12 – km 12+715 – wykonano 0,50 kpl.

9. Przepust PDs13 – km 13+056,05 – wykonano 0,50 kpl.

10. Przepust PDs14 – km 15+123,6 – wykonano 0,50 kpl.

11. Przepust PD11/PD12 – DZ1 km 0+444 – wykonano 0,40 kpl.

12. Podłoże/GWN

 • km 2+550 – 3+300

Szacunkowa ilość 9 680 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Demontaż szalunków ustroju nośnego – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 0,50 szt.

2. Zasypka konstrukcyjna podpór – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 150 m³.

3. Betonowanie słupów podpora P2 segment 8, 9, 10, 11 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 70 m³.

4. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 5 T.

5. Betonowanie ścian podpory P3 segment 12 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 190 m³.

6. Demontaż szalunku ścian podpory P3 segment 8, 10, 12 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 3 szt.

7. Zasypka podpór P2 i P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 300 m³.

8. Betonowanie korpusu P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 245 m³.

9. Szalunek ściany bocznej (wewn.) podpory L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 0,50 szt.

10. Szalunek oczep słupa L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 0,50 szt.

11. Szalunek oczep słupa L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 0,50 szt.

12. Wykop i rozkucie kolumn DSM podpory J-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 40 m³.

13. Beton fundamentu podpory M-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 210 m³.

14. Wykonanie kolumn DSM P1, P2, P3 – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 3 kpl.

15. Beton podpór tymczasowych w osiach P5 wz wz – obiekt E-15 – szacunkowa ilość 20 m³.

16. Deskowanie ścian podpór w osi P1, P2 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

17. Beton ściany podpory P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 12 m³.

18. Beton ściany podpory P1 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 30 m³.

19. Beton wlotu/wylotu przepustu PZ-9 Etap I – szacunkowa ilość 5 m³.

20. Zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-10 – szacunkowa ilość 0,50 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+028 – nie prowadzono prac

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepust melioracyjny – PM8 km 9+800 – montaż przepustu + zasypka – wykonano

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange 33: przewiert – wykonano

2. Przebudowa kolizji teletechnicznych Polkomtel 23 – kontynuacja wykopów i układania kanalizacji

3. Przebudowa kolizji teletechnicznych – brak możliwości wdmuchnięcia światłowodu (próba) ze względu na niedrożną istniejącą kanalizację pod torowiskiem

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu

2. Przebudowa kolizji energetycznych – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych średniego napięcia SN21, SN10/1, SN10/2, SN10/3 – kontynuacja prac, przełączenie do sieci – wykonano


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Przekazanie Wykonawcy PAB dla DZ10
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ9
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Oczekiwanie na podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy Zamawiającym a Lasami Państwowymi w celu uzyskania zezwolenia na dysponowanie nieruchomością dla linii kablowej przyłącza SN
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST. TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Wprowadzanie uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • W dn. 01.02.2023 otrzymano pocztą wezwanie do uzupełnienia wniosku o pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ10 – przygotowywanie uzupełnienia wniosku

8. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy w km 16+900 do zatwierdzonej koncepcji SZR.