środa 08/06/2022

Postęp prac za okres od 30.05.2022 r. do 05.06.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów

Z uwagi na opady deszczu i utrudniony wjazd/wyjazd z kopalni oraz placu składowego wstrzymano tymczasowo dostawy materiału nasypowego.

4. Rozbiórka bunkrów – wykonano w 50%.

Z uwagi na odnalezione składowisko materiałów niebezpiecznych prace wstrzymano i powiadomiono odpowiednie służby.

5. Rozbiórka ogrodzenia

 • rozbiórka ogrodzenia km 10+200 – 11+300 str. P
 • rozbiórka ogrodzenia km 14+200 – 14+700

Prace nie wykonane z uwagi na opady deszczu.

6. Rozbiórka budynków

 • Rozbiórka budynków B1 i B2 km 0+350 str. L

Szacunkowa ilość 2 kpl.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 1+700 – 2+200

Szacunkowa ilość 3,50 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 0+000 – 0+300
 • km 2+200 – 3+300
 • km 11+900 – 12+500
 • DZ6

Szacunkowa ilość 25 000 m².

3. Nasypy

 • km 4+150 – 4+200

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

4. Wykop

 • km 4+050 – 4+150 (wykop wbudowany w nasyp)

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

5. Kolumny piaskowo-żwirowe

 • km 11+270 – 11+597

Szacunkowa ilość 352 szt.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykop

 • Wykop WD-05, podpora P1

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

2. Izolacja cienka

 • WD-4 ławy P1, P3
 • WŁ-5 ława P3

Szacunkowa ilość 15 m².

3. Zbrojenie fundamentu

 • WŁ-5 ława fundamentowa, podpora P2

Szacunkowa ilość 11 401 kg

4. Beton fundamentów

 • Beton ław fundamentowych WD-04, podpora P2, WŁ-05 – P2

Szacunkowa ilość 158,5 m³.

5. Zabezpieczenie nasypów/wykopów

 • Zabezpieczenie wykopów obiekt W-10, podpora P2 JP, JL

Szacunkowa ilość 60 m².

 • E-18L montaż kleszcza stalowego dla ściągów zabezpieczających nasyp

Szacunkowa ilość 20 mb.

6. Wykop fundamentowy

 • W-17P wykopy fundamentowe, podpora P2, P1

Szacunkowa ilość 1246 m³.

 • E-18L wykopy fundamentowe, podpora P3, P2 – nie wykonano z uwagi na zmianę organizacji prac

7. Beton wyrównawczy niekonstrukcyjny C8/10

 • W-17P beton wyrównawczy pod ławę fundamentową podpory P2, P3 – nie wykonano z uwagi na zmianę organizacji prac

8. Dostawa zbrojenia

 • WE-16 podpory
 • PPR-7 podpory

Szacunkowa ilość 67 000 kg.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • Wodociąg W4 – Dokończenie montażu całego wodociągu W4; próba ciśnienia, chlorowanie i płukanie wodociągu – wykonano w 100%.
 • Wodociąg W2 – łączenie odcinków wykonanych metodami przewiertowymi; kontynuacja – wykonano w 80%.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange – obiekt W9 (kontynuacja prac)

2. Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych Orange – 1, 2, 3; Polkomtel – 1, 2, 3, 4 (kontynuacja prac)

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociągi wysokiego ciśnienia

 • Konstrukcja przejazdowa nad gazociągami w/c DN300 i DN800 na drodze dojazdowej od Ronda w Międzyzdrojach do budowy obiektu E15 – konstrukcja, roboty wykończeniowe [elementy drewniane, najazdy, poręcze]

Szacunkowa ilość 1 kpl.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci trakcyjnej – W-13:

 • Demontaż dźwigarów bramek trakcyjnych

2. Przebudowa sieci trakcyjnej – W-09:

 • Montaż osprzętu sieci trakcyjnej
 • Przewieszanie sieci trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze nad torem nr 2

3. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa), kolizje A i C (linie napowietrzne)
 • Przebudowa kolizji energetycznych SN2, SN3, SN4, SN10, SN11, SN21, OBCA SN1, OBCA nn6 oraz kolizje SN9A i SN9B kontynuacja prac – obiekt W9

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 rew. 01
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 rew. 02
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Aktualizacja przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie poprawek do uwag IK do projektów wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie Przedmiarów Robót
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Przygotowano odpowiedź na wezwanie UM Międzyzdroje i PGW Wody Polskie i przekazano do akceptacji IK i Zamawiającego, nieoficjalnie przekazano do akceptacji PGW WP

4. Branża sanitarna

 • Udział w Radzie technicznej z GAZSYSTEM
 • Wprowadzanie zmian wynikających z koordynacji prac z branżą mostową dla obiektu W-13
 • Otrzymano uzgodnienie projektu przebudowy ks z PKP TELKOL
 • Wprowadzanie uwag do projektu z GEN GAZ ENERGIA i przekazanie Gestorowi do uzgodnienia
 • Przekazanie mailowo poprawionego projektu do GEN GAZ ENERGIA
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe
 • Rada koordynacyjna

5. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych
 • Wprowadzanie zmian w tomie 4.4 w związku ze stanowiskiem IK ws. wyjaśnień
 • Aktualizacja przedmiarów
 • Przygotowano rozwiązania zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN – przekazano do Wykonawcy
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK – trakcja)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Aktualizacja przedmiarów
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

7. Melioracja

 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika –  w trakcie roboczych ustaleń z IK
 • Aktualizacja przedmiaru robót

8. Geotechnika

 • W dn. 01.06.2022 r. otrzymano zatwierdzenie tomu 1.5  rew. 02 przez IK
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Aktualizacja przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Analiza stanowiska IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa i KSZR

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.