środa 09/02/2022

Postęp prac za okres od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r.

1. Branża drogowa

 • Przekazanie Projektu Wykonawczego tom 1.1. i 1.2 rew. 00 do przeglądu i zatwierdzenia przez IK
 • Ponowne przekazanie do zatwierdzenia po uwagach IK Projektu Wykonawczego tom 1.4 Projekt Konstrukcji nawierzchni rew. 01
 • Przekazanie Projektu Wykonawczego tom 1.5 Nośność i stateczność korpusu drogowego wraz z jego posadowieniem rew. 00 do przeglądu i zatwierdzenia przez IK
 • Oczekiwanie za zatwierdzenie Projektu Wykonawczego tom 1.3 Projekt odhumusowania rew. 00
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Opracowano i przekazano przedmiaru robót do Wykonawcy

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej i Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID –rozpoczęcia prac w terenie (dokumentacja fotograficzna, spisywanie protokołów z właścicielami)
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi IK i Zamawiającego do przekazanej wersji papierowej dokumentacji związanej z czasowym zajęciem nieruchomości w związku z realizacją inwestycji

4. Ochrona środowiska

 • Cd. sprawy bieżące
 • Przekazanie aktualizacji KIP dla DZ9 do IK
 • Opracowywanie Raportu OOŚ dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Przekazano do akceptacji Wykonawcy Projekty Wykonawcze
 • Przekazano do akceptacji Wykonawcy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Przekazano do akceptacji Wykonawcy Projekt Techniczny Tom III/3.5 po uwagach IK celem zatwierdzenia
 • Przekazano do akceptacji Wykonawcy Przedmiary Robót
 • Wystąpiono do GAZSYSTEMu
  w sprawie posadowienia istniejącego gazociągu DN800
 • Kontakt z GEN GAZ ENERGIA
  w sprawie uzgodnienie, projekt sprawdzany przez Gestora
 • Przekazano mailowe odpowiedzi na uwagi ZWIK Świnoujście
 • Kontunuowanie prac materiałem do uzgodnień przez gestorów sieci
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Rada techniczna

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do PW tom 4.1 rew. 01 oraz 9.1 rew. 00 i 9.2 rew. 00
 • Prowadzenie uzgodnień roboczych PW tom 4.1 z ENEA celem uzyskania uzgodnienia
 • Przygotowano i przekazano do akceptacji Wykonawcy stanowisko do uwag IK do tomu 4.2, 4.3, 4.4 wraz z aktualizacją projektu
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia
 • Przekazano do akceptacji Wykonawcy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dotyczy tomu 4.2, 4.3, 4.4, 9.1, 9.2, 9.3)
 • Przekazano do akceptacji Wykonawcy Przedmiary Robót (dotyczy tomu 4.2, 4.3, 4.4, 9.1, 9.2, 9.3)

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny)
 • Analiza i wprowadzenie uwag IK tom 5.2.1 Przebudowa sieci teletechniczna wł. TELKOL, 5.2.2 Przebudowa sieci teletechniczna wł. NETIA POLKOMTEL, 5.2.3 Przebudowa sieci teletechniczna wł. ORANGE POLSKA S.A.
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do tomu 5.2.4 Przebudowa sieci teletechniczna niezidentyfikowanych gestorów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez gestorów sieci
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Edycja docelowej liczy egzemplarzy DGI i DBPG zgodnie celem przekazanie do IK wersji papierowej

9. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Wykonawczego rew. 01 po uwagach IK, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

10. Geotechnika

 • Przekazanie do przeglądu i zatwierdzenia przez IK Tom 1.5 Nośność i stateczność korpusu drogowego wraz z jego posadowieniem
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót
 • Wprowadzanie kolejnych uwag IK do Projektu Geotechnicznego tom III/10.3 i ponowne przekazanie do zatwierdzenia

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi UM Świnoujście ws. uwag do zaproponowanych objazdów
 • Oczekiwanie na oficjalne uwagi Zamawiającego do Koncepcji KSZR oraz odniesienie się do stanowiska Projektanta do roboczych uwag Zamawiającego do KSZR (data wpływu 23.12.2021r.)

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (UM Świnoujście, UM Międzyzdroje, EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań