środa 09/06/2021

Postęp prac za okres od 31.05.2021 r. do 04.06.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKiA
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Uzgadniania przebiegu linii z PKP
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Opracowywanie opisu technicznego
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. Drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do uzgodnień
 • Udział w spotkaniach m.in. Rada Techniczna nr 16
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • Opracowywanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 • Monit wystąpień o pozyskanie opinii do odstępstw od warunków technicznych
 • Monit wystąpień o opinie do wniosku ZRID zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2. Branża mostowa

 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Zmiany projektów przejść dla małych zwierząt po uwagach WPN – zarurowania rowów
 • W-13, z uwagi na uzyskaną zgodę PKP PLK na obniżenie skrajni kolejowej
 • Przygotowanie i wysłanie PAB obiektów W-10 i W-13 do uzgodnień z PKP PLK
 • Wysłanie PAB obiektu W-10 z uwagi na PPR-11 do uzgodnień z UM Świnoujście
 • Udział w Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z MODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Aktualizacja baz w poszerzeniach w zakresie pow. m. Świnoujście
 • Kontaktowanie się z KODGiK ws. uwierzytelnienia map
 • Pomiary uszczegóławiające pod istniejącą estakadą i ich opracowanie
 • Przygotowywanie materiałów na narady koordynacyjne

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo z PKP Energetyka w sprawie przekroczenia wodociągiem przez tory PKP i bocznicę,
 • Koordynacja z branżą energetyczna w zakresie zbliżeń do gazociągu wysokiego ciśnienia,
 • Analiza otrzymanej roboczej wersji analizy hydrogeologicznej dla ujęcia Odra,
 • Zmiana lokalizacji sieci gazowej DN300 w celu zachowania odległości od drogi DZ12,
 • Zmiany sytuacyjne sieci wodociągowych (hydranty) w konsultacji ze ZWIK Świnoujście,
 • Korekty sieci wod-kan w obrębie obiektu WD-06,
 • Korekty wodociągu i kanalizacji sanitarnej tłocznej w odniesieniu do uwag IK,
 • Narada koordynacyjna, Rada techniczna

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja wielobranżowa PZT do ZUDP i KZUDP
 • Wykonywanie zmian wynikających z uwag ENEA do tomu V/1
 • Wykonywanie zmian w projekcie trakcji elektrycznej w wyniku ustaleń ze spotkania z PKP PLK

7. Branża telekomunikacyjna

 • Zakończono koordynację wielobranżową na etapie PAB/ZRID
 • Zakończono koordynację w zakresie obszarów kolejowych. ZUD do uzgodnienie z PKP PLK

8. Geologia

 • Prace terenowe (sondowania) cd.
 • Opracowywanie wyników z badań terenowych (wierceń i sondowań)
 • Opracowywanie DGI
 • Korekta PBG – wg uwag IK
 • Opracowywanie  OG

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Opracowanie odpowiedzi na wezwanie. dot. operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

10. Geotechnika

 • Rewizja badań laboratoryjnych
 • Koordynacja wzmocnień pod drogę z posadowieniem obiektów

11. System zarządzania ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do Planu działań ratowniczych