wtorek 08/11/2022

Postęp prac za okres od 31.10.2022 r. do 06.11.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów – materiał nasypowy

Szacunkowa ilość 11 108,80 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000 – trwają prace przy części podziemnej elementów 14 i 15 – duża ilość niewybuchów

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac – wykonano 3%

2. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

3. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 5+300 – 5+800

Szacunkowa ilość 3 500 m³.

4. Wymiana gruntu

 • km 10+070 – 10+690

Szacunkowa ilość 500 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Izolacja cienka – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 100 m².

2. Szalowanie ciosów – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 9 szt.

3. Szalowanie ciosów – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 12 szt.

4. Szalowanie skrzydeł – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 20 m².

5. Zbrojenie ścian Podpora P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 10 T.

6. Zbrojenie ław fundamentowych P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 60 T.

7. Izolacja cienka – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 80 m².

8. Rozszalunek korpusu P1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 180 m².

9. Zbrojenie ław fundamentowych L3, P3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 4 T.

10. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – wykonano 0,10 kpl.

11. Zasypka fundamentu podpory P3 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 150 m³.

12. Beton wyrównawczy fundamentu podpory P6 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 18 m³.

13. Beton fundamentu podpory P5 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 131 m³.

14. Beton filaru podpory P2 (zewnętrzny) – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 22 m³.

15. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 5 T.

16. Beton fundamentu podpory P2 i P3 (3 segmenty) – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 55 m³.

17. Zasypka fundamentów podpór P1, P2 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 48 m³.

18. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 T.

19. Beton fundamentu podpory P2, P3 (2 segmenty) – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 49 m³.

20. Pogrążanie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop P1 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 200 m².

21. Beton oczepu muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 12 m³.

22. Zbrojenie wlot/wylot przepustu – obiekt PZ-7 – szacunkowa ilość 0,20 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki – układy wylot – wpust, w km: 12+700 – 13+500 [15 – 20kpl.] Wykonano Nr: 188, 191, 192, 194, 196, 197, 200

2. Wodociągi – Wkp3 – montaż studni S3.1 DN200 – wykonano 1,0 kpl

3. Wodociąg W3; wz3.10 – wz3.11 L = 24,0 – wykonano 24,0 mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy melioracyjne

 • w ciągu rowu Nr 5: Uformowanie rowu od PM9 do rzeki Stary Zdrój – kontynuacja prac

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Orange 15 – wykop, zasypanie i zagęszczenie

2. Przebudowa kolizji Polkomtel 17 – wykop, zasypanie i zagęszczenie

3. Przebudowa kolizji – identyfikacja kolizji 16, 18, 19, 20

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Odbiór częściowy linii WN w trasie kolizji A przez gestora sieci (ENEA Operator)
 • SN7 ułożenie kabla, zasypanie, zagęszczenie + zmufowanie

Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Prace w ramach NA

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Opiniowanie rozwiązań zamiennych do tom 3.5
 • Aktualizacja rozwiązań odwodnienia dla DZ10 i DZ9
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie zmian w PW tom 4.3 w ramach zasilania urządzeń SZR w km 15+408
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych w ramach NA

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Aktualizacja rozwiązań dla DZ10
 • Prace nad operatem wodnoprawnym dla drogi DZ10 – w dniu 03.11.2022 złożono do PODGiK w Kamieniu Pomorskim wnioski o aktualną mapę zasadniczą oraz wypisy z rejestru gruntów

9. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Przedmiaru robót

10. System zarządzania ruchem

 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – oczekiwanie na ostateczne ustalenia Wykonawcy z IK

11. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR