wtorek 23/02/2021

Postęp praz za okres od 15.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3,
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych,
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych,
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje,
 • Modelowanie ww. elementów drogi,
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety),
 • Opracowywanie przekrojów normalnych,
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami,
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • Przygotowanie rysunku linii rozgraniczających,
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej.

2. Branża mostowa

 • Przygotowanie stanowiska w sprawie uzasadnienia zmiany rozwiązań obiektów nad liniami kolejowymi celem akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego,
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o zgodę na odstępstwo dla istniejącego gazociągu D300 przebiegającego pod projektowaną estakadą E-3P,
 • Zmiana rozwiązania obiektu E-1A z uwagi na CPR realizowany w ramach inwestycji UM Miasta Świnoujście,
 • Przygotowanie edycji PB,
 • Przygotowanie stanowisk do uwag Zamawiającego w zakresie PB-WS,
 • Udział w Radzie Technicznej nr 4,
 • Udział w spotkaniu z Zarządcą bocznicy pod obiektem WS-1 Euroterminal w sprawie planowanej elektryfikacji bocznicy wynikającej z wydanych warunków technicznych.

3. Branża geodezyjna

 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków,
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji,
 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów.

4. Ochrona środowiska

 • Kontynuowano prace nad dokumentacją do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dróg DZ-9 i DZ-10,
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska,
 • Pozyskano (w wersji roboczej) aktualne dane dotyczące lokalizacji siedlisk przyrodniczych i wykonano wstępne analizy zajętości pod pas drogowy.

5. Branża sanitarna

 • Wystąpienie do GAZSYSTEM z pismem informacyjnym odnośnie odległości od dróg i planowanej procedury,
 • Wystąpienie do GAZSYSTEM – opinia do odstępstwa na zbliżenie DN800 do S3,
 • Wystąpienie do GDDKiA – opinia do odstępstwa na zbliżenie DN800 do S3,
 • Wystąpienie do PKP odnośnie likwidacji sieci i ewentualnej przebudowy nowych,
 • Wystąpienie mailowe do GAZSYSTEM w sprawie przekazania profili i danych dla gazociągu DN300,
 • Analiza możliwości odprowadzenia wód z jezdni głównej poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe do rowów drogowych,
 • Analiza wysokościowa zaprojektowanej kanalizacji deszczowej między zbiornikami a rowami drogowymi, propozycja zaprojektowania rowu do separatora a potem kanału z wylotem do zbiornika.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja międzybranżowa,
 • Przygotowanie egzemplarza pdf PB Przebudowa WN110kV,
 • Dopasowywanie rozmieszczenia oświetlenia do zmian drogowych,
 • Przygotowanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia,

7. Branża telekomunikacyjna

 • Mapa do celów projektowych w zakresie sieci telekomunikacyjnych pozostaje w opracowaniu geodety,
 • Ustalono spotkanie w GDDKiA – kolaudat DK3,
 • Zaktualizowano trasy KT i kolizji TEL.

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań.

9. Melioracje

 • Pozyskanie decyzji wodnoprawnych dot. pompowni Warszów,
 • Spotkanie robocze z przedstawicielem UM Świnoujście – omówienie kwestii odwodnienia,
 • Kontynuacja pracy nad projektem zbiorników retencyjnych,
 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym,
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych,
 • Analiza pracy układu odwodnieniowego.

10. Geotechnika

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań.