wtorek 29/06/2021

Postęp praz za okres od 21.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKiA
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Uzgadniania przebiegu linii z PKP
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Opracowywanie opisu technicznego
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do uzgodnień
 • Udział w spotkaniach
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • Opracowywanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 • Monit wystąpień o pozyskanie opinii do odstępstw od warunków technicznych
 • Monit wystąpień o opinie do wniosku ZRID zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Przekazanie PAB do IK/GDDKiA celem zatwierdzenia
 • Analiza uwag wskazanych w Raporcie z Audytu BRD
 • Przekazanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Opracowywanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie PAB przez IK/GDDKiA – ustalenia ostatecznych rozwiązań z Zamawiającym i IK
 • Wprowadzanie finalnych uwag zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym i wydruk docelowej liczby egzemplarzy dokumentacji PAB stanowiącej załącznik do wniosku o ZRID

2. Branża mostowa

 • Udział w spotkaniu ws oceny dokumentacji przez Zamawiającego
 • Korekty PAB po uwagach Zamawiającego
 • Zmiany wynikające z koordynacji międzybranżowej
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Przygotowanie projektów PAB i PZT do edycji finalnej, do wniosku ZRID
 • Edycja finalna

3. Branża geodezyjna

 • Opracowanie map pod ZUDP
 • Opracowanie map uwierzytelnionych
 • Analiza otrzymanych materiałów na obszar GPZ

4. Ochrona Środowiska

 • Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych do raportu ponownej oceny przez Inżyniera Kontraktu oraz GDDKIA Oddział w Szczecinie
 • Wydruk raportu OOS z załącznikami
 • Wydruk projektów branżowych zieleni

5. Branża sanitarna

 • Przygotowanie wniosków
  o odstępstwa dla sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
 • Wystąpienie do UM Świnoujście o uzgodnienie rozwiązań odwodnienia
  w rejonie ul. Ludzi Morza,
 • Wprowadzanie do projektu przebudowy sieci GW uwag GAZSYSTEM,
 • Przesłanie do GAZSYTEM poprawionych projektów wraz z odpowiedziami na uwagi celem weryfikacji,
 • Korespondencja mailowa z GAZSYSTEM w celu przygotowania materiału zgodnego z oczekiwaniami Gestora do wystąpienia o uzgodnienie projektu budowlanego,
 • Wprowadzanie do projektów uwag z Księgi Uwag do projektów wody, kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci gazowych,
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi do IK
 • Przygotowanie projektów do wydania na ZRID,
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Narada koordynacyjna, Rada techniczna.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Drukowanie projektów
 • Wysyłka projektów do uzgodnień

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono korekty zgodnie z uwagami Z i IK.
 • Wydano dokumentację branżową PAB stanowiącą załącznik do wniosku o ZRID:
  Tom II/5.1 – budowa kanału technologicznego, Tom II/5.2 – przebudowa sieci teletechnicznych

8. Geologia

 • Opracowywanie wyników z badań terenowych (wierceń i sondowań)
 • Badania laboratoryjne cd.
 • Opracowywanie DGI cd.
 • Prace w terenie – zakres geologia (II etap) – wiercenia i sondowania
 • Prace w terenie – zakres geotechnika  – wiercenia i sondowania

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Wprowadzanie finalnych uwag zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym i wydruk docelowej liczby egzemplarzy dokumentacji PAB stanowiącej załącznik do wniosku o ZRID

10. Geotechnika

 • Udział w wewnętrznych naradach technicznych związanych z PZT oraz murami oporowymi.

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do Planu działań ratowniczych
 • Prace koordynacyjne z warstwą dotyczącą barier ochronnych