poniedziałek 07/12/2020

Postęp praz za okres od 30.11.2020 r. do 04.12.2020 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów

2. Branża mostowa

 • Koordynacja ciągła z branżą drogową. Na wniosek zespołu Środowiskowego zmieniono rozwiązania obiektów przejść dla zwierząt górnych
 • Kontynuacja obliczeń ustrojów niosących dla obiektów inżynierskich

3. Branża geodezyjna

 • Pomiary terenowe w poszerzeniach zakresu
 • Pomiary terenowe uszczegóławiające dla celów melioracyjnych
 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów z poprzedniego tygodnia
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji

4. Ochrona środowiska

 • Projektant realizuje prace w terenie na potrzeby opracowania Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – inwentaryzację przyrodniczą
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska, szczególnie w zakresie przejść dla zwierząt oraz dróg DZ9 i DZ10
 • Trwają prace na przygotowaniem klasyfikacji akustycznej

5. Branża sanitarna

 • Kontakt telefoniczny z GAZSYSTEM, przygotowanie odpowiedzi na pismo GAZSYSTEM w sprawie uzupełnienia map do warunków technicznych
 • Kontakt z GAZSYSTEM w sprawie ustalenia strefy kontrolowanej gazociągu DN300
 • 12.2020 Kontakt telefoniczny ze ZWIK Międzyzdroje – odpowiedź będzie wysłana w przyszłym tygodniu
 • Kontakt telefoniczny z PSG, Spółka ma dużo pracy, przygotowanie odpowiedzi może potrwać nawet do końca miesiąca
 • Kontakt telefoniczny z Nadleśnictwem Międzyzdroje – osoba odpowiedzialna była na urlopie, dopiero zajmie się sprawą
 • Wystąpienie do OUG w Poznaniu
 • Kontynuacja prac nad obliczeniami zlewni w porozumieniu z branżą melioracyjną

6. Branża elektroenergetyczna

 • Prace projektowe w zakresie przebudowy sieci SN i nn
 • Rozmieszczanie sieci oświetleniowej na w. Świnoujście i LNG

7. Branża telekomunikacyjna

 • Orange Polska potwierdza otrzymanie wniosku o WT
 • Inżynier odpowiedzialny rozpoczął opracowanie warunków

8. Geologia

 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych
 • Analiza danych z terenu z wizji terenowej

9. Melioracje

 • Wystąpienie do Nadleśnictwa Międzyzdroje w sprawie wskazania zbiorników p.poż.
 • Wstępna lokalizacja przebudowy rowu w rejonie estakady, nad gazociągami wysokiego ciśnienia DN800 oraz DN300
 • Analiza otrzymanych pomiarów przepustów i rowów
 • Analiza przepustowości odbiorników
 • Analiza zlewni dla poszczególnych zbiorników w koordynacji z branżą sanitarną

10. Geotechnika

 • Opracowywanie Programu Badań Geotechnicznych
 • Analiza danych z terenu