poniedziałek 05/10/2020

Postęp prac za okres od 28.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

1. Branża drogowa

• Prace wstępne dla opracowania Wstępnego Projektu Budowlanego – optymalizacja przyjętych rozwiązań projektowych.
• Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3.
• Opracowanie geometrii węzłów drogowych.
• Opracowanie geometrii dróg dojazdowych.
• Opracowanie geometrii dróg poprzecznych.
• Wykonywanie modeli wszystkich dróg.

2. Branża mostowa

• Wstępne prace dla opracowania Wstępnego Projektu Budowlanego – optymalizacja przyjętych rozwiązań projektowych.
• Analiza uwarunkowań dla obiektów mostowych przekraczających linie kolejowe.
• Prace nad doborem konstrukcji obiektów, dopasowaniem do przebiegów dróg poprzecznych.
• Koordynacja z branżą drogową.

3. Branża geodezyjna

• Złożenie zgłoszeń Prac Geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim.
• Złożenie zgłoszenia Pracy Geodezyjnej w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.
• Uzyskanie pozwolenia na wykonywanie pomiarów geodezyjnych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego (WPN).
• Wykonanie nalotu fotogrametrycznego (UAV).
• Uzyskanie ortofotomapy na podstawie wykonanych zdjęć oraz jej przekazanie Projektantowi.
• Wykonanie analizy otrzymanych materiałów z PODGiK (kalibracja plików rastrowych mapy zasadniczej).
• Wykonanie wstępnego wywiadu istniejącej Państwowej Osnowy Geodezyjnej.
• Założenie i pomiar punktów osnowy pomiarowej na całym odcinku opracowania (120 punktów).
• Rozpoczęcie pomiarów układu drogowego w nawiązaniu do założonej osnowy pomiarowej.
• Wysłanie wniosków o wykonanie wywiadów branżowych.

4. Ochrona środowiska

• W ramach inwentaryzacji przyrodniczej prowadzono prace terenowe.
• W związku ze zidentyfikowanymi rozbieżnościami pomiędzy wynikami inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych z etapu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwentaryzacji wykonanej na potrzeby planu urządzania lasu (udostępnionej w bazie danych o lasach RDLP), w dniu 25 września 2020 r. odbyło się spotkanie z współautorem obu ww. inwentaryzacji oraz przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska Oddziału GDDKiA w Szczecinie.
W czasie spotkania wyjaśniono, że rozbieżności związane są z przyjęciem różnych metodyk wykonywania inwentaryzacji siedlisk – w ramach inwentaryzacji na potrzeby DŚU korzystano z opracowania „Interpretation Manual of European Union Habitats”, natomiast na potrzeby planu urządzania lasu zastosowano zmodyfikowaną metodykę, opracowaną przez RDLP przy udziale RDOŚ i ekspertów.
Wykonawca przyjął na potrzeby inwentaryzacji do ponownej oceny oddziaływania na środowisko metodykę zgodną z „Interpretation Manual of European Union Habitats”, gdyż takie podejście zapewni spójność i porównywalność danych ocenianych na etapie DŚU z danymi pozyskiwanymi do ponownej oceny.
• Wystąpiono do organów i instytucji o udostępnienie danych o środowisku oraz złożono wnioski do Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego oraz Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na prowadzenie prac inwentaryzacyjnych na terenie WPN.
• Przygotowywano dane do rozpoczęcia w terenie inwentaryzacji zabudowy.
• Prowadzono analizy zapisów i wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Branża sanitarna

• Analiza istniejących na terenie inwestycji sieci sanitarnych.
• Ustalenie gestorów sieci sanitarnych.
• Analiza znajdujących się na terenie inwestycji cieków i rowów.
• Ustalenie Administratorów cieków na terenie i w rejonie inwestycji.