wtorek 16/02/2021

Postęp prac za okres od 01.02.2021 r. do 05.02.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3,
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych,
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych,
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje,
 • Opracowanie geometrii rowów,
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • Przygotowanie rysunku linii rozgraniczających,

2. Branża mostowa

 • Aktualizacja rozwiązań obiektów kolejowych (w zakresie pasów technologicznych pod obiektami i utwardzeń przy przyczółkach, zmiana rozpiętości oraz uwzględnienie infrastruktury trakcyjnej (słupów, bramownic) po spotkaniu z IK w sprawie utwardzeń wzdłuż przyczółków,
 • Analiza zgodności projektowanych rozwiązań z projektem wykonawczym inwestycji realizowanej przez Torpol (w zakresie otrzymanych branż),
 • Aktualizacja rozwiązań obiektów służących jako przejścia dla zwierząt – po spotkaniu z WPN,
 • Spotkanie z IK w/s pasów technologicznych pod obiektami i utwardzeń przy przyczółkach oraz rozwiązań dla obiektów nad liniami kolejowymi,
 • Udział w Radzie Technicznej nr 3 (RT3),
 • Przygotowanie fazowania przebudowy obiektów nad liniami kolejowymi celem akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego,
 • Przygotowanie rozwiązań zamiennych dla E-2,
 • Analiza rozwiązania obiektu E-3P w świetle oficjalnej informacji uzyskanej z Gaz Systemu dotyczącej, warunków budowy obiektu nad istniejącymi gazociągami,

3. Branża geodezyjna

 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów dotychczasowych,
 • Edycja danych NMT,
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków,
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji,
 • Skompletowanie operatu do PODGiK Kamień Pomorski,
 • Przekazanie operatów do KODGiK Szczecin,
 • Pomiary uszczegóławiające,

4. Ochrona Środowiska

 • Kontynuowano prace nad dokumentacją do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dróg DZ-9 i DZ-10,
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska,
 • Pozyskano (w wersji roboczej) aktualne dane dotyczące lokalizacji siedlisk przyrodniczych i wykonano wstępne analizy zajętości pod pas drogowy,

5. Branża sanitarna

 • Analiza możliwości odprowadzenia wód z jezdni głównej poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe do rowów drogowych,
 • Wykonanie roboczych profili podłużnych przykanalików kanalizacji deszczowej,
 • Spotkanie wewnętrzne branżowe w sprawie możliwości odbioru wód z zaprojektowanych wpustów deszczowych,
 • Analiza wysokościowa zaprojektowanej kanalizacji deszczowej między zbiornikami a rowami drogowymi, propozycja zaprojektowania rowu do separatora a potem kanału z wylotem do zbiornika,
 • Przekazanie pism oraz wystąpień do GAZSYSTEM do Weryfikatora IK,
 • Przekazanie akceptacji warunków technicznych z PSG do Wykonawcy,
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście w ustalenia lokalizacji przepustu WKp5,
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście – prośba w sprawie przekazania informacji dotyczącej zabezpieczenia ujęć,
 • Otrzymanie pisma z PKP PLK w sprawie istniejącego wodociągu wo70 pod trasą główną,
 • Otrzymano informację mailową od UM Międzyzdroje w sprawie właściciela sieci gazowej na terenie gminy,
 • Wystąpienie do ZWIK w Międzyzdrojach w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej i wydania warunków,
 • Wystąpienie do GAZSYSTEM o przekazanie profili powykonawczych sieci gazowej DN800,
 • Wystąpienie do G.EN. GAZ ENERGIA w sprawie gazociągu przy ul. Nadbrzeżnej w Międzyzdrojach,
 • Kontakt z UM Świnoujście: 02.02.2021r – uzyskano informację, iż warunki zostaną wysłane w tym tygodniu.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja międzybranżowa
 • Wykonywanie obliczeń oświetleniowych
 • Dopasowywanie rozmieszczenia oświetlenia do zmian drogowych
 • Wprowadzanie danych z inwentaryzacji na plan sytuacyjny
 • Wykonywanie wstępnych bilansów mocy sieci oświetleniowej

7. Branża telekomunikacyjna

 • Mapa do celów projektowych w zakresie sieci telekomunikacyjnych pozostaje w opracowaniu geodety w obszarze:
 1. Kolaudatu DK3 (niezaktualizowana na mapach infrastruktura po przebudowie DK3)
 2. Wywiad branżowy w zakresie operatorów z listy UKE działających w obszarze inwestycji
 3. Identyfikacja operatorów zgłoszonych nr uzgodnień ZUD (WIM Świnoujście)
 • Zaktualizowano trasę kanału technologicznego,
 • Rozpoczęto prace projektowe w zakresie przebudowy zidentyfikowanych kolizji TEL.

8. Geologia

 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren

9. Melioracje

 • Kontynuacja pracy nad projektem zbiorników retencyjnych,
 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym,
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych,
 • Analiza pracy układu odwodnieniowego.

10. Geotechnika

 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren.