środa 10/04/2024

Postęp prac za okres od 01.04.2024 r. do 07.04.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 8 973,24 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 3 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 7+900 – 8+400
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 7 000 m³.

3. Warstwa wiążąca AC16W

 • DZ10a km 0+060 – 0+400
 • DZ1
 • DZ5

Szacunkowa ilość 17 300 m².

4. Podbudowa AC22P

 • km 4+410 – 4+556 str. L
 • km 4+410 – 4+556 str. P
 • km 4+163 – 4+275 str. P
 • km 4+163 – 4+300 str. L
 • DZ1

Szacunkowa ilość 11 135 m².

5. TG – rozbiórka podbudowy

 • km 14+900 – 16+040 str. P

Szacunkowa ilość 500 m².

6. Humusowanie

 • km 3+300 – 5+300 str. P, L

Szacunkowa ilość 3 000 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy term. rygla górnego – obiekt W-02 – wykonano 100 m².

2. Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy term. rygla górnego – obiekt W-03 – wykonano 100 m².

3. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 200 m³.

4. Prace wykończeniowe powierzchni ustroju nośnego i ścian – obiekt W-08 – wykonano 180 m².

5. Ułożenie asfaltu lanego JP i JL – obiekt W-08 – wykonano 432 m².

6. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 400 m³.

7. Montaż zbrojenia – obiekt K-12 – wykonano 3 500 kg.

8. Beton płyty zespalającej w osi I – NL – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

9. Beton ciosów podłożyskowych w osi podpory I – NL – obiekt W-13 – wykonano 4 szt.

10. Beton płyty UN w osi J-K odcinek przęsłowy – NL – obiekt W-13 – wykonano 83 m³.

11. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 8 300 kg.

12. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt E-15P – wykonano 180 mb.

13. Przekruszenie materiału rozbiórkowego – obiekt E-18P – wykonano 0,20 kpl.

14. Wykop pod fundament podpory pośredniej P2 i P3 – obiekt E-18P – wykonano 250 m³.

15. Beton gzymsów murów oporowych ETAP II – obiekt WE-19 – wykonano 35 m³.

16. Montaż krawężnika i gzymsów – obiekt WD-20 – wykonano 40 mb.

17. Beton kap na obiekcie – obiekt WŁ14 – wykonano 15 m³.

18. Ustawienie murów M3 – obiekt W2 – wykonano 20 m².

19. Zasypka murów M3 – obiekt W2 – wykonano 100 m³.

20. Ustawienie murów M2,3,4,5 –  obiekt W3 – wykonano 50 m².

21. Zasypka murów M2,3,4,5 – obiekt W3 – wykonano 200 m³.

22. Zbrojenie poprzecznicy P4 – obiekt WD-6 – wykonano 100 kg.

23. Beton poprzecznicy P4 – obiekt WD-6 – wykonano 15 m³.

24. Ustawienie muru S1 – wykonano 20 m².

25. Zasypka muru S1 – wykonano 100 m³.

26. Ustawienie muru M5 – obiekt W13 – wykonano 400 m².

27. Zasypka muru M5 – obiekt W13 – wykonano 200 m³.

28. Ustawienie muru M3, M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 10 m².

29. Zasypka muru M3, M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 50 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd10:
  • kd10.3 – kd10.4 – kd10.5; DN315mm, L = 40,0 + 24,0mb,
  • kd10.3 – wp10.3L; DN200mm, L = 12,0mb,
  • kd10.3 – wp10.3P; DN200mm, L = 5,50mb,
 • Montaż kratek żeliwnych:
  • km: 0+300 – 0+900; 9,0szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiorniki

 • Zbiornik ZB-10; montaż geokraty, obsypka dna

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 2+300 – 3+200 kontynuacja prac

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Km 0+000 – 0+200 wstawianie słupów oświetleniowych + montaż opraw – wykonano 9 kpl.

2. Budowa zasilania urządzeń

 • Zasilanie urządzeń – wykop km 3+000 – 3+200 – wykonano 200 m.

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Otrzymanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego.
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.

6. Organizacja ruchu

 • Analiza uwag Wykonawcy do przekazanego projektu