czwartek 11/05/2023

Postęp prac za okres od 01.05.2023 r. do 07.05.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800 km 6+700, km 9+600 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 13 330,40 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 3000 m³.

3. Bypass W-03 – prace wykończeniowe

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 10, 11, 12) – obiekt W-9 – wykonano 5 szt.

2. Układanie płyt pod ustrój nośny jezdnia lewa JL – obiekt W10 – wykonano 80 m³.

3. Demontaż szalunku i podparcia ustroju nośnego JP – obiekt W10 – wykonano 0,3 T.

4. Montaż szalunku i podparcia ustroju nośnego JL – obiekt W10 – wykonano 0,3 m³.

5. Zbrojenie i deskowanie wspornika podpory w osi L-NP – obiekt W-13 – wykonano 8 szt.

6. Beton filara podpory w osi B-NL – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

7. Beton filara podpory w osi C-NL – obiekt W-13 – wykonano 6 m².

8. Beton wspornika podpory w osi L-NP – obiekt W-13 – wykonano 38 szt.

9. Beton wyrównawczy podpór tymczasowych – obiekt E-15P – wykonano 19 szt.

10. Wykop fundamentowy podpora w osi P1 – obiekt WE-16 – wykonano 150 m³.

11. Zbrojenie płyty ustroju nośnego – obiekt W-17P – wykonano 10 m³.

12. Zbrojenie ustroju płyty ustroju nośnego – obiekt E-18L – wykonano 15 T.

13. Beton UN – obiekt E-18L – wykonano 203 m³.

14. Wykop fundamentowy podpora w osi P1 – obiekt WD-20 – wykonano 50 m³.

15. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 wraz z zasypką – obiekt WŁ-5 – wykonano 30 m³.

16. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 wraz z zasypką – obiekt WD-4 – wykonano 30 m².

17. Szalowanie – skrzydła obiektu – obiekt PZ-6 – wykonano 1 m².

18. Beton – skrzydła i wylot przepustu – obiekt PZ-6 – wykonano 6 m².

19. Zbrojenie – korpus podpory P1 – obiekt WŁ-14 – wykonano 6000 m³.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • PM3 – Przyczółki żelbetowe [zasypanie wykopu] wykonano
 • PM11-12 – Przyczółki żelbetowe [deskowanie, betonowanie ściany przyczółka wlotu] – nie wykonano

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag IK do PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR