poniedziałek 08/11/2021

Postęp prac za okres od 01.11.2021 r. do 05.11.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Projektu Technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień m.in. ZDP
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Oczekiwanie na stanowisko IK ws. Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP i ZUDPy powiatowe
 • Opracowywanie dokumentacji związanie z czasowymi zajęciami w ramach ZRID
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID

4. Ochrona środowiska

 • Analiza oficjalnego wezwania RDOŚ do raportu ponownej oceny
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi zawarte w wezwaniu RDOŚ

5. Branża sanitarna

 • Przekazanie mapy dla przepustu W5 do ZWIK
 • Wysłano pismo do UM Świnoujście ws odwodnienia ul. Ludzi Morza z prośba o udzielenie informacji technicznej (parametry pracy, pozwolenie wp, dane wysokościowe)dla obecnie pracującego systemu ,
 • Uszczegółowienia rozwiązań odwodnienia wynikających ze zmian drogowych,
 • Przekazano PT wody, ks oraz gazu wc do Wykonawcy w celu przekazania do IK,
 • Spotkanie ws projektu technologicznego odwodnienia na czas prowadzenia robót w strefie ujęć
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, Radzie technicznej,
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu technicznego i projektu wykonawczego

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Wysyłka Tomu IV.1 do uzgodnień
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.3
 • Wykonywanie obliczeń elektrycznych do tomu IV.3
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów technicznych branży elektroenergetycznej i ponowne przekazanie celem zatwierdzenia

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny, niezidentyfikowane sieci)
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji ORANGE, POLKOMTEL, TELKOL
 • Monit brakujących uzgodnień m.in. PKP PLK
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW

8. Geologia

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie DBPG

9. Melioracje

 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji projektu wykonawczego
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Technicznego dla tomu III/6.1
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót
 • Przygotowanie materiałów w zakresie siedlisk 91D0 – odniesienie się do jednej z uwag w wezwaniu RDOŚ do raportu oddziaływania na środowisko

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera do Projektu Geotechnicznego oraz dostosowanie zakresu PG do aktualnego podkładu drogowego – przygotowywanie stanowiska Projektanta do uwag IK celem ponownego przekazania do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego

11. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na odpowiedź Projektantów sąsiednich odcinków w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR – przygotowywanie stanowiska do uwag w celu ponownego przekazania do IK i Zamawiającego celem zatwierdzenia
 • Aktualizacja KSZR do obowiązujących wytycznych dotyczących oznakowania eksperymentalnego

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej i rozwiązań mostowych (bariery energochłonne)
 • Aktualizacja PSOR do obowiązujących wytycznych dotyczących oznakowania eksperymentalnego