wtorek 10/10/2023

Postęp prac za okres od 02.10.2023 r. do 08.10.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 30 410,06 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 14 000 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 10+810 – 11+130

Szacunkowa ilość 1 000 m³.

4. Podłoże/GWN

 • km 14+800 – 15+000 str. L

Szacunkowa ilość 3 000 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 16+140 – 16+550 str. L

Szacunkowa ilość 4 200 m².

6. Podbudowa zasadnicza

 • km 16+140 – 16+550 str. L
 • km 15+000 – 15+180 str. L

Szacunkowa ilość 6 630 m².

7. Podbudowa z BA AC22P

 • DZ6 km 0+025 – 0+340
 • WŁ Ł1 km 0+000 – 0+200
 • WŁ Ł2 km 0+000 – 0+200
 • WŁ Ł3 km 0+060 – 0+185
 • WŁ Ł4 km 0+025 – 0+170
 • km 4+240 – 4+550 str. L,P

Szacunkowa ilość 13 070 m².

8. Podbudowa z BA AC22P I warstwa

 • km 12+890 – 13+470 str. P
 • km 13+500 – 14+175 str. L
 • km 16+250 – 17+028 str. L
 • km 16+680 – 17+025 str. P

Szacunkowa ilość 25 397 m².

9. Podbudowa z BA AC22P II warstwa

 • km 12+890 – 13+370 str. P

Szacunkowa ilość 4 992 m².

10. Warstwa wiążąca AC16W

 • WŁ Rondo PD

Szacunkowa ilość 850 m².

11. Ściek trójkątny

 • km 4+600 – 4+960
 • km 13+130 – 13+450 str. P
 • km 12+885 – 13+043 str. P
 • km 13+500 – 13+800 str. L
 • km 14+075 – 14+152 str. L

Szacunkowa ilość 1 227 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż zbrojenia ścian konstrukcji oporowych – obiekt PPR-1 – wykonano 2 T.

2. Montaż szalunku ścian – obiekt PPR-1 – wykonano 1 szt.

3. Beton ściany, strona Świnoujście jezdnia prawa – obiekt PPR-1 – wykonano 18 m³.

4. Beton ściany D2, G2 – obiekt W-3 – wykonano 128 m³.

5. Zbrojenie ścian D2, G2, E2 – obiekt W-3 – wykonano 12 T.

6. Montaż desek gzymsowych – obiekt WŁ-5 – wykonano 50 mb.

7. Montaż krawężnika – obiekt WŁ-5 – wykonano 150 mb.

8. Instalacja kotew kap – obiekt WŁ-5 – wykonano 250 szt.

9. Montaż reperów – obiekt PPR-7 – wykonano 15 szt.

10. Montaż reperów – obiekt W8 – wykonano 16 szt.

11. Montaż zbrojenia segment 8, 9, 7 – obiekt W-9 – wykonano 50 T.

12. Dowóz belek T i montaż seg.6 typ 2.2 (PD) – obiekt W-9 – wykonano 18 szt.

13. Montaż desek gzymsowych – obiekt W-9 – wykonano 50 mb.

14. Betonowanie ławy fundamentowej P3 – obiekt K-12 – wykonano 20 m³.

15. Ułożenie warstwy betonu wyrównawczego podpora P4 – obiekt K-12 – wykonano 4 m³.

16. Szalunek trzonu podpory P3 – obiekt K-12 – wykonano 1 szt.

17. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej podpora P4 – obiekt K-12 – wykonano 3 T.

18. Szalunek ławy fundamentowej podpory P4 – obiekt K-12 – wykonano 1 szt.

19. Betonowanie słupa podpory w osi E – NP – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

20. Prefabrykacja koszy zbrojenia rygli TTT, VV nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 2 T.

21. Betonowanie słupa podpory w osi H – NL – obiekt W-13 – wykonano 40 m³.

22. Beton poprzecznicy podporowej w osi K-NL – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

23. Beton poprzecznicy podporowej w osi L-NP – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

24. Montaż belek prefabrykowanych typu „T” – obiekt W-13 – wykonano 7 szt.

25. Sprężenie splotów UN ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 10 kabli.

26. Montaż powłoki konstrukcji stalowej – nawa lewa – obiekt WE-16 – wykonano 0,40 kpl.

27. Zbrojenie i deskowanie wieńca żelbetowego – obiekt WE-19 – wykonano 0,20 T.

28. Beton wieńca żelbetowego – obiekt WE-19 – wykonano 2 m³.

29. Zbrojenie fundamentu podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 10 T.

30. Beton fundamentu podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 64 m³.

31. Zbrojenie oczepu muru M3 i M4 – obiekt WD-4- wykonano 100 kg.

32. Zbrojenie oczepu muru M3 i M4 – obiekt WŁ-5 – wykonano 100 kg.

33. Wykonanie oczepu muru z gruntu zbrojonego – obiekt WD-4 – wykonano 10 m³.

34. Ustawienie muru wraz z zasypką M2 i M3 – obiekt W-10 – wykonano 50 m².

35. Beton filarów podpora 8 – obiekt WD-6 – wykonano 30 m³.

36. Beton ławy podpora P7 – obiekt WD-6 – wykonano 100 m³.

37. Montaż zbrojenia filarów podpora P7 – obiekt WD-6 – wykonano 15 T.

38. Montaż zbrojenia prefabrykatu podpora P4 – obiekt WD-6 – wykonano 20 T.

39. Zbrojenie ławy fundamentowej wlotu i skrzydeł (etap II) – obiekt PZ-9 – wykonano 300 kg.

40. Wykonanie ławy fundamentowej wlotu i skrzydeł przepustu (etap II) – obiekt PZ-9 – wykonano 8 m³.

41. Wykonanie drenażu obiektu – obiekt WE-19 – wykonano 150 mb.

42. Ustawienie muru wraz z zasypką M1 i M2 – obiekt WE-19 – wykonano 40 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kd28.1-kd28.2; DN630mm, L = 15,00mb,
 • kd28.2-kd28.3; DN500mm, L = 29,50mb,
 • kd28.3-kd28.4-kd28.5-kd28.6-kd28.7; DN400mm, L = 121,00mb,
 • kd28.7-kd28.8-kd28.9-kd28.10; DN315mm, L = 116,5mb,
 • kd28.2-kd28.2.1-kd28.2.2-kd28.2.3; DN500mm, L = 47,00mb
 • Montaż kratek żeliwnych – 5,0szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rów nr 5

 • Umocnienie rowu w strefach kontrolowanych gazociągów w/c DN300 i DN800

2. Drenaż podłużny

 • km 1+350 – 1+509 zakończenie montażu

3. Zbiorniki

 • Obsiew wykonanych skap rowów melioracyjnych i zbiorników

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie – wykonanie wykopów dla budowy oświetlenia i zasilania urządzeń km 1+800 – 2+250


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Oczekiwanie na decyzję ZRID w zakresie DZ9
 • Wprowadzanie uwag IK do PT w zakresie DZ9
 • Wprowadzanie uwag IK do PW w zakresie DZ9
 • Wprowadzanie uwag IK do PW w zakresie DZ10
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Wykonawczego tom 4.3.1

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR