wtorek 11/01/2022

Postęp prac za okres od 03.01.2022 r. do 07.01.2022 r.

1. Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym – ustalanie preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie kolejnych uwag Wykonawcy do dokumentacji
 • Otrzymano zatwierdzenie Projektu Technicznego przez IK
 • Oczekiwanie na uzgodnienie rozwiązań przez ZDP – monit telefoniczny
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projekcie technicznym
  – poprawa po uwagach IK i ponowne przekazanie projektów technicznych obiektów do zatwierdzenia przez IK
 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża geodezyjna

 • Monitorowanie procedury KZUDP – oczekiwanie na protokół uzgadniający
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie materiałów wejściowych do wykonania inwentaryzacji nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID
 • Kompletowanie wersji papierowej związanej z czasowymi zajęciem nieruchomości w związku z realizacją inwestycji

4. Ochrona środowiska

 • Cd. sprawy bieżące

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano odpowiedź z Gaz-Systemu w sprawie zastosowania by-passu zamiast mikrotunelingu
 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym – przygotowywanie stanowiska do uwag IK celem ponownego przekazania do zatwierdzenia
 • Otrzymano zatwierdzenie Projektów Technicznych z uwagami przez IK tom III/3.1, III/3.2, III/3.3 i III/3.4 oraz kolejne uwagi do tomu III/3.5
 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym Tom 3.1 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Aktualizacja rozwiązań projektowych w zakresie projektu kanalizacji deszczowej
 • Edycja projektu wykonawczego Tom 3.1– przygotowywanie celem przekazania do IK
 • Kontakt mailowy z PSG, uzupełnienie mailowe dokumentów
 • Koordynacja międzybranżowa

6. Branża elektroenergetyczna

 • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych tom 4.2 i 4.3 celem ponownego przekazania do zatwierdzenia
 • Analiza i przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych tom 4.4 celem ponownego przekazania do zatwierdzenia
 • Oczekiwanie za uzgodnienie PW tom 4.1 przez Enea Operator
 • Oczekiwanie na uzgodnienia przez UM Świnoujście tomu 4.4 dot. Oświetlenia
 • Otrzymano zatwierdzenie IK Projektu Technicznego tom III/9.3 oraz Projektu Wykonawczego tom 9.3
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do PW tom 4.1 rew. 01 oraz 9.1 rew. 00 i 9.2 rew. 00
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny)
 • Przekazanie projektów wykonawczych do IK do przeglądu i zatwierdzenia – dotyczy tomu 5.2.1 Przebudowa sieci teletechniczna wł. TELKOL, 5.2.2 Przebudowa sieci teletechniczna wł. NETIA POLKOMTEL, 5.2.3 Przebudowa sieci teletechniczna wł. ORANGE POLSKA S.A.
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót

8. Geologia

 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi IK do Raportu z badań uzupełniających dla W-09

9. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Technicznego rew. 02 po uwagach IK
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Wykonawczego rew. 01 po uwagach IK
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Przygotowanie i wysyłka odpowiedzi na pismo IK ws. uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym Tom 1.5 Nośność i stateczność korpusu drogowego wraz z jego posadowieniem
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Opracowywanie przedmiaru robót
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektu Geotechnicznego przez IK i Zamawiającego

11. System zarządzania ruchem

 • Przygotowanie stanowiska na uwagi UMŚ (email) zgodnie z ustaleniami z Rady Technicznej
 • Przygotowanie ponownych wystąpień ws. objazdów do UMŚ Świnoujście
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Koncepcji KSZR
 • Przygotowanie stanowiska do roboczych uwag Zamawiającego do KSZR (data wpływu 23.12.2021r.)

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR – monit telefoniczny
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań