środa 12/04/2023

Postęp prac za okres od 03.04.2023 r. do 09.04.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800 km 5+500, km 13+100, km 14+100, km 10+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 19 491,15 t.

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 9 620 m³.

2. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 1+400 – 2+000
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 15 050 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 1 700 m³.

4. Odhumusowanie terenu

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 150 m³.

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5

 • km 2+550 – 3+300

Szacunkowa ilość 8 000  m².

6. Rozbiórka DK3

 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa km 14+000 – 16+700

Szacunkowa ilość 1 420 m³.

7. Podbudowa AC22P

 • Rondo + ul. Ludzi Morza

Szacunkowa ilość 750 m².

8. Podbudowa AC22P

 • bypass między Ludzi Morza a DZ2 – AC22P

Szacunkowa ilość 2 200 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykopy pod fundamenty P1 i P2 c.d. – obiekt W-3 – wykonano 400 m³.

2. Zasypki podpory P2 – obiekt W-2 – wykonano 250 m³.

3. Beton podkładowy podpór P8 i P9 – obiekt WD-6 – wykonano 30 m³.

4. Montaż szalunku gzymsów wlotu i wylotu – obiekt PPR-7 – wykonano 0,30 szt.

5. Betonowanie ustroju nośnego Jezdnia lewa – obiekt W-8 – wykonano 100 m³.

6. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 6, 7, 8, 13) – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

7. Betonowanie oczepu 7 podpora P2 – obiekt W-9 – wykonano 40 m³.

8. Wykonanie ustroju nośnego JP – obiekt W10 – wykonano 0,20 kpl.

9. Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa – obiekt W10 – wykonano 55 T.

10. Montaż osłonek kabli sprężających Jezdnia Prawa – obiekt W10 – wykonano 650 mb.

11. Odhumusowanie terenu – obiekt K-12 – wykonano 60 m².

12. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 56 m³.

13. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory H-NL, NP – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

14. Beton fundamentu podpory H-NL, NP – obiekt W-13 – wykonano 115 m³.

15. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory w osi B-NL, NP – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

16. Beton Fundamentu podpory w osi B-NP, NL – obiekt W-13 – wykonano 193 m³.

17. Beton filara podpory w osi J-NP i M-NL – obiekt W-13 – wykonano 40 m³.

18. Deskowanie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

19. Zbrojenie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

20. Deskowanie ścian podpór w osi P2 etap II – obiekt WE-16 – wykonano 0,30 kpl.

21. Beton ściany podpory P2 etap II – obiekt WE-16 – wykonano 6 m³.

22. Dostawa i montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego – obiekt W-17P – wykonano 40 szt.

23. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt W-17P – wykonano 175 m³.

24. Zbrojenie ustroju płyty ustroju nośnego – obiekt E-18L – wykonano 5 T.

25. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt W-18L – wykonano 100 m³.

26. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 – obiekt WŁ-5 – wykonano 25 m².

27. Ustawienie muru oporowego przy podporze P3 – obiekt WŁ-5 – wykonano 25 m².

28. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 – obiekt WD-4 – wykonano 10 m².

29. Ustawienie muru oporowego przy podporze P3 – obiekt WD-4 – wykonano 10 m².

30. Beton – skrzydła obiektu – obiekt PZ-4 – wykonano 6 m³.

31. Wykonanie parasola – obiekt PZ-9 – wykonano 89,60 m².

32. Wykonanie parasola – obiekt PZ-10 – wykonano 168 m².

33. Zbrojenie – fundament podpory P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 358 kg.

34. Zbrojenie – fundament podpory P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 3 000 kg.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układ KD11; dostawa osadnika wirowego – dostarczony bez montażu
 • KD12.Wyl – KD12.1 – KD12.SEP… KD12.OS – KD12.3; DN1000mm, L = 10,50 + 3,5 +18,0mb [montaż wylotu i studni z zastawką],
 • Montaż wpustu Nr 65

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • przepust melioracyjny PM3 – Przyczółki żelbetowe [betonowanie dla ściany wlotowej przyczółku, płyta fundamentowa, deskowanie, betonowanie fundamentu i ściany wylotu przyczółku] – wykonano wylewkę betonu dla fundamentu Wylotu PM3, deskowanie dla ściany przyczółka Wlotu

2. Zbiorniki

 • Przygotowanie frontu prac dla ścianki szczelnej z tworzyw sztucznych przy zbiorniku ZB-1 – przygotowano

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – kontynuacja prac

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • kolizja „Z1” – montaż prefabrykatów betonowych jako zabezpieczenia gazociągu DN800mm [elementy pionowe i przekrycie płytą] – prace zakończone wraz z zasypką, pozycja zamknięta

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Budowa zasilania urządzeń

 • budowa zasilania urządzeń – przepusty pod drogami

2. Budowa oświetlenia drogowego

 • budowa oświetlenia drogowego – przepusty pod drogami

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie odstępstwa kolejowego w zakresie DZ10
 • Wprowadzanie uwag IK do PAB DZ10
 • Prace nad PAB dla DZ9
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Analiza uwag otrzymanych do PAB w zakresie DZ10
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5.  Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag IK do PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Uzupełnienie wniosku o pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR