środa 12/07/2023

Postęp prac za okres od 03.07.2023 r. do 09.07.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 48 779,22 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 15 000 m³.

3. Podbudowa zasadnicza

 • km 1+100 – 1+250 str. P

Szacunkowa ilość 1 800 m².

4. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykonanie wymiany gruntu – obiekt PPR-1 – wykonano 300 m³.

2. Beton ław fundamentowych 4 szt. – obiekt W3 – wykonano 112 m³.

3. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W3 – wykonano 30 T.

4. Zbrojenie ław fundamentowych P9 i P8 – obiekt WD-6 – wykonano 10 T.

5. Zasypka konstrukcyjna P1, P2 – obiekt PPR-7 – wykonano 25 m³.

6. Ułożenie parasola – obiekt PPR-7 – wykonano 150 m².

7. Ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe – obiekt W8 – wykonano 30 m³.

8. Montaż belek segment 11 i 10 – obiekt W9 – wykonano 13 szt.

9. Zasypanie ław fundamentowych P2 – obiekt W9 – wykonano 250 m³.

10. Montaż zbrojenia segment 13 – obiekt W9 – wykonano 0,5 T.

11. Betonowanie stref zakotwień L1, L4 – obiekt W10 – wykonano 4 szt.

12. Wykonanie ścianki zaplecznej L1 – obiekt W10 – wykonano 18 m³.

13. Demontaż nasypu – podparcie UN – obiekt W10 – wykonano 250 m³.

14. Zasypka podpory P4 – obiekt W10 – wykonano 250 m³.

15. Wykonanie wymiany gruntu podpór P4, P5 – obiekt K12 – wykonano 400 m³.

16. Demontaż ścianki z grodzic stalowych P2 – obiekt K12 – wykonano 252 m².

17. Wykonanie trzonu podpory P2 – obiekt K12 – wykonano 20 m³.

18. Zasypanie ławy fundamentowej P2 – obiekt K12 – wykonano 50 m³.

19. Beton fundamentu podpory G-NL – obiekt W-13 – wykonano 25 m³.

20. Beton fundamentu podpory G-NP – obiekt W-13 – wykonano 35 m³.

21. Beton wyrównawczy podpory F-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

22. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory F-NP – obiekt W-13 – wykonano 20 T.

23. Beton fundamentu podpory F-NP – obiekt W-13 – wykonano 35 m³.

24. Wykop fundamentowy i rozkucie kolumn DSM w osi podpory E-NP – obiekt W-13 – wykonano 62 m³.

25. Beton wyrównawczy podpory E-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

26. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory E-NP – obiekt W-13 – wykonano 20 T.

27. Beton fundamentu podpory E-NP – obiekt W-13 – wykonano 35 m³.

28. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP II, ETAP III – obiekt E-15P – wykonano 0,2 kpl.

29. Zbrojenie płyty ustroju nośnego ETAP II, ETAP III – obiekt E-15P – wykonano 40 T.

30. Instalacja splotów Kabli sprężających ETAP II, III – obiekt E-15P – wykonano 50 T.

31. Beton ściany podpory w osi P1 IV segment – obiekt WE-16 – wykonano 11 m³.

32. Beton ściany podpory w osi P1 V segment – obiekt WE-16 – wykonano 11 m³.

33. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt W-17P – wykonano 35 mb.

34. Beton płyty przejściowej w osi podpory P3 – obiekt E-18L – wykonano 9 m³.

35. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt E-18L – wykonano 75 mb.

36. Zbrojenie oczepu muru oporowego WD4 – obiekt WD4 – wykonano 100 kg.

37. Zbrojenie oczepu muru oporowego WŁ5 – obiekt WŁ-5 – wykonano 100 kg.

38. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką W9 – obiekt W9 – wykonano 80 m².

39. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką S5 – obiekt S5 – wykonano 145 m².

40. Zbrojenie podpory P1 – obiekt WŁ14 – wykonano 2 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Przykanaliki + wpusty uliczne przy kanałach:
 • Układ kd35:
  • kd35.1 – kd35.2SE – kd35.3.OS – kd35.4 – kd35.5; DN 630mm, L = 9,0 + 4,50 + 3,50 + 4,50mb [montaż osadnika wirowego, separatora, studni z zastawką i studni wpadowej],
 • Układ KD9:
  • KD9.wyl – KD9.SEP – KD9.OS – KD9.1 – KD9.1.1; DN800mm, L = 3,0 + 4,50 + 4,0 + 4,0mb [montaż wylotu, osadnika wirowego, separatora, studni z zastawką i studni wpadowej],
 • Układ kd52:
  • kd52.9 – kd52.8 – kd52.7; DN315mm, L = 32,50 + 14,50mb,
 • Układ kd36:
  • kd36.5 – kd36.6; DN630mm, L = 3,0m [dokończenie odcinka ze sudnią]

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy melioracyjne – rów nr 5, wykopy i profilowanie kształtu rowu od 0+000 do 0+350 [od rzeczki Stary Zdrój do przepustu PM10]

2. Drenaż – drenaż przy zbiorniku ZB-2 [S8 – Sdr4; DN125mm, L = 55,0mb,

3. Przepust melioracyjny – przepust PM7

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego km 5+700 – 5+940

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. SN3 – układanie linii kablowej km 0+300 – 0+600

2. Zasilanie urządzeń – ułożenie linii km 5+700 – 5+940


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • W dn. 05.07.2023 r. złożono do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji ZRID w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR