środa 13/09/2023

Postęp prac za okres od 04.09.2023 r. do 10.09.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 36 246,96 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 17 500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ1
 • W. Międzyzdroje Łącznica 1
 • DZ10

Szacunkowa ilość 5 300 m³.

4. Podłoże/GWN

 • km 3+950 – 4+200 str. P
 • km 3+950 – 4+200 str. L
 • km 16+800 – 17+020 str. L,P

Szacunkowa ilość 14 000 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 16+800 – 17+020 str. L,P
 • km 4+240 – 5+550 str. P
 • km 4+240 – 5+550 str. L
 • km 4+580 – 5+000 str. P
 • Węzeł Łunowo Ł1 km 0+000 – 0+200

Szacunkowa ilość 17 300 m².

6. Podbudowa zasadnicza

 • km 1+100 – 1+950 str. L
 • km 1+100 – 1+700 str. P
 • km 12+885 – 13+500 str. P
 • km 16+800 – 17+020 str. L,P

Szacunkowa ilość 22 100 m².

7. Podbudowa z BA AC22P

 • km 2+350 – 2+570 str. L
 • km 2+350 – 2+570 str. P
 • km 12+470 – 12+800 str. P

Szacunkowa ilość 8 030 m².

8. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 12+470 – 12+800 str. P

Szacunkowa ilość 3 356 m².

9. Przepust

 • DZ5 km 0+437, PD41/PD42

Szacunkowa ilość 1 kpl.

10. Frezowanie nawierzchni bitumicznych AC22P/AC16W

 • km 14+600 – 14+900 str. P,L

Szacunkowa ilość 1 500 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton podkładowy pod prefabrykaty – obiekt PPR-1 – wykonano 27 m³.

2. Zbrojenie fundamentów wylotu – obiekt PPR-1 – wykonano 5 T.

3. Montaż prefabrykatów – obiekt PPR-1 – wykonano 10 szt.

4. Beton ściany F1 – obiekt W-3 – wykonano 62 m³.

5. Beton ściany G1 – obiekt W-3 – wykonano 62 m³.

6. Zbrojenie ścian E1, F1 – obiekt W-3 – wykonano 19 T.

7. Częściowe zasypanie ściany B1, C1, D1 – obiekt W-3 – wykonano 300 m³.

8. Izolacja cienka ścian – obiekt W-3 – wykonano 100 m².

9. Wykonanie drogi dojazdowej wzdłuż torowiska i podpory P2 – obiekt W-3 – wykonano 100 m².

10. Beton ławy podpora P9 – obiekt WD-6 – wykonano 70 m³.

11. Izolacja cienka podpór P8 i P9 – obiekt WD-6 – wykonano 120 m².

12. Zasypanie ław fundamentowych podpór P8 i P9 – obiekt WD-6 – wykonano 120 m³.

13. Montaż zbrojenia podpora P1, P4, P6 – obiekt WD-6 – wykonano 30 T.

14. Beton podkładowy kap chodnikowych na dojazdach – obiekt W-8 – wykonano 12 m³.

15. Montaż zbrojenia segment 12 i 10 – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

16. Dowóz belek T i montaż seg.8 typ 2.2 (PD) – obiekt W-9 – wykonano 19 szt.

17. Beton ciosów podłożyskowych podpór A, B-NP, A, B-NL – obiekt W-13 – wykonano 4 m³.

18. Beton wyrównawczy pod stanowisko prefabrykacji rygli nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

19. Zbrojenie poprzecznicy podporowej w osi N-NL – obiekt W-13 – wykonano 3 T.

20. Zbrojenie poprzecznicy podporowej w osi M-NP – obiekt W-13 – wykonano 3 T.

21. Montaż kabli sprężających UN ETAP III, ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 60 T.

22. Zbrojenie ustroju nośnego ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 30 T.

23. Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi podpory P1 – obiekt E-15P – wykonano 0,50 T.

24. Beton wyrównawczy pod płytę przejściową w osi P1 – obiekt W-17P – wykonano 5 m³.

25. Wykonanie koryta odwadniającego pod drenaż w osi P2 – obiekt WE-19 – wykonano 4 m³.

26. Wykonanie wykopu pod fundament podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 180 m³.

27. Wykonanie oczepu muru oporowego WD4 – obiekt WD4 – wykonano 4,50 m³.

28. Wykonanie oczepu muru oporowego WŁ5 – obiekt WŁ5 – wykonano 5,50 m³.

29. Ustawienie muru wraz z zasypką M2 i M3 – obiekt W10 – wykonano 30 m².

30. Zbrojenie poprzecznicy na podporze P2 i P3 – obiekt WŁ14 – wykonano 2 T.

31. Wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa – II etap – obiekt PZ-9 – wykonano 22 m³.

32. Ustawienie przepustu na ławie fundamentowej – obiekt PZ-9 – wykonano 18 mb.

33. Wykonanie wykopu pod fundament muru z gruntu zbrojonego – obiekt WE-19 – wykonano 150 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd8:
  • kd8.5 – kd8.6; DN315mm, L = 15,0m,
 • Układ kd55:
  • kd55.5.2 – kd55.6a; DN315mm, L = 39,50m,
 • Układ kd35:
  • kd35.6 – kd35.7; DN400mm, L = 21,50m,
 • Montaż kratek żeliwnych przy ściekach trójkątnych – 37,0 szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-02

 • wykop i formowanie skarp
 • montaż geokraty na geowłóknienie separacyjnej, na skarpach
 • formowanie dna zbiornika

2. Rów RA – Przyczółek wlotu przepustu PM11-12:

 • wylanie betonu konstrukcyjnego dla fundamentu,
 • rozpoczęcie szalowania ścian wylotu

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na decyzję ZRID w zakresie DZ9
 • Przekazanie do Wykonawcy Projektu Wykonawczego w zakresie DZ9
 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie DZ10
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Wprowadzanie uwag IK do PT DZ10
 • Przekazanie Projektu Wykonawczego i STWiORB tom 3.5
 • Przekazanie Wykonawcy PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Wykonawczego tom 4.3.1

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR